Uchwała Nr LI/407/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Uchwała Nr LI/407/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 17 717zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 17 717zł

w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 17 717zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla j.s.t o kwotę 17 717zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 17 717zł

§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 218 752zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 218 752zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- Urząd Miejski o kwotę 7 575zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 7 575zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 7 575zł

Dział 750 Administracja publiczna

Urząd Miejski o kwotę 31 556zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 31 556zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 9 174zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 4 250zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18 132zł.

Dział 710 Działalność usługowa -

Urząd Miejski o kwotę 1 004zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1 004zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 004zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem - Urząd Miejskio kwotę 123 739zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych o kwotę 71 688zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 71 688zł.

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę 52 051zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 52 051zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 7 000zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7 000zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 7 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 300zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe-szkoły o kwotę 300zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 300zł

Rozdział 80110 Gimnazja- gimnazjum o kwotę 4 800zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 800zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność -

Urząd Miejski o kwotę 200zł

§ 0570 grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne

od ludności . o kwotę 200zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 26zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 26zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji

wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w

znacznej wysokości o kwotę 26zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 526zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia

społecznego - OPS o kwotę 425zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 425zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- UM o kwotę `2 101zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 101zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 036zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły o kwotę 19 036zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 19 036zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 10 806zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 900zł

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 8 900zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 906zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 906zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 6 696zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 5 328zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 5 328zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlicy o kwotę1 368zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę1 368zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Urząd Miejski o kwotę 3 488zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 3 488zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 294zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji

wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w

znacznej wysokości o kwotę 3 194zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 63 651zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 63 651zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000zł

§ 6050wydatki inwestycyjne - Modernizacja

drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Młyny o kwotę 20 000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie-

-Urząd Miejski o kwotę 19 000zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 19 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 21 341zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21 341zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 10 671zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 10 670zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 3 310zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3 310zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 310zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 264 686zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 264 686zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 70 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 70 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne- przebudowa ulic

G.Narutowicza oraz Pod Lipami

w Pyrzycach o kwotę 50 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - Modernizacja

drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Turze o kwotę 20 000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Urząd Miejski o kwotę 8 762zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 8 762zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 762zł

Dział 710 Działalność usługowa - Urząd Miejski o kwotę 7 600zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 7 600zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 600zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27 745zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -szkoły o kwotę 4 250zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 950zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 300zł.

Rozdział 80110 Gimnazja- gimnazjum o kwotę 4 800zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 4 800zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 18 695zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 695zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 60 033zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 60 033zł

§ 4810 rezerwy o kwotę 60 033zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 26zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 26zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 425zł

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 425zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 425zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 036zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły o kwotę 19 036zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 036zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska- Urząd Miejski o kwotę 12 210zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 900zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 900zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3 310zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne -wymiana słupów

oświetleniowych przy fontannie Pyrzyce o kwotę 3 310zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 53 055zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby- świetlice o kwotę 2 632zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 132zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 500zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 28 903zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 653zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 250zł

Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 15 000zł

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 15 000zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami o kwotę 6 520zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 520zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

o kwotę 5 794zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 4 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu - Urząd Miejski o kwotę 1 794zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 294zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 30 719 607zł

a) dochody własne 25 704 367zł

2) Wydatki ogółem 35 345 680zł

a) zadania własne 30 330 440zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:20:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:20:57