Uchwała Nr LI/409/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce


Uchwała Nr LI/409/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których

organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art.88, ust.1, 1b, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, Nr 90, poz.844, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1487, Nr 181, poz.1526) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.Finansowanie programu nastąpi ze środków poszczególnych placówek oświatowych.

§ 2. Procedurę, wzór zgłoszenia do programu oraz treść porozumienia między pracownikami a dyrektorami poszczególnych placówek, jednolite dla wszystkich placówek, opracuje Burmistrz Pyrzyc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr LI/409/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

Program

dobrowolnych odejść

na wcześniejszą emeryturę nauczycieli

W związku z dużym bezrobociem wśród mieszkańców naszej Gminnej społeczności, między innymi w zawodach nauczycielskich, oraz faktem, że istnieje możliwość wcześniejszego odejścia na emeryturę przez nauczycieli czynnych zawodów, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, przyjmuje się „Program dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli”.

Program adresowany jest do nauczycieli, którzy spełniają warunki do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury na warunkach określonych w art.88 ust.1, 1b, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela

i w okresie do dnia 30.06.2006r. wystąpią z wnioskiem do Dyrektora zatrudniającej go jednostki o rozwiązanie umowy o pracę z dniem odpowiednio:

 • 01.09.2006r.

 • 01.09.2007r.

z powodu przejścia na emeryturę.

 1. Aby skorzystać z prawa do dodatkowej odprawy należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. w dniu wejścia w życie uchwały, należy być czynnym zawodowo nauczycielem, wykonującym pracę nauczycielską w dowolnej placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce,

  2. do dnia 31.12.2007r. należy nabyć prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w zawodzie nauczycielskim.

 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, przystępując do „Programu” otrzymują od pracodawcy , poza odprawami i świadczeniami wynikającymi z Karty Nauczyciela, dodatkową odprawę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto, wypłaconą z budżetu poszczególnych placówek.

 2. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć, przystępujący do „Programu” otrzymują od pracodawcy, poza odprawami i świadczeniami wynikającymi z Karty Nauczyciela, dodatkową odprawę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i kwoty 4.000 zł.

 3. Przy zatrudnieniu w kilku zakładach pracy nauczyciel otrzymuje tylko jedną odprawę.

 4. Wypłata dodatkowej odprawy, wynikającej z niniejszego „Programu” nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy, nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym nastąpi przejście na emeryturę.

 5. Do „Programu” nie może przystąpić nauczyciel, z którym stosunek pracy/umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji zatrudniającej nauczyciela jednostki albo z powodu zmian organizacyjnych lub zmian w planie nauczania jednostki uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

 6. Odmowa pracodawcy na przystąpienie nauczyciela do „Programu” może być uzasadniona wyłącznie brakiem udokumentowania przez nauczyciela spełnienia wymagań określonych w art.88 ust.1, 1b, 2a ustawy -Karta Nauczyciela.

 7. Od odmowy, o której mowa w pkt.7 nauczyciel może odwołać się do Burmistrza Pyrzyc w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

 8. Nauczyciel, który przystąpi do „Programu” zobowiązuje się nie podejmować ponownie zatrudnienia w jednostce oświatowej na terenie Gminy Pyrzyce, ani też w jednostkach, które są bezpośrednio finansowane z budżetu Gminy Pyrzyce pod rygorem zwrotu dodatkowej odprawy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty uzyskania dodatkowej odprawy.

 9. Dopuszcza się inny termin skorzystania z „Programu”, ale tylko wtedy gdy ustawowy staż pracy uprawniający do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury nie jest możliwy do spełnienia w dniu 01.09.2007r. Wówczas Pracownik musi osiągnąć uprawnienia emerytalne najpóźniej 31.12.2007r. i z tą datą przejść na emeryturę, powiadamiając Dyrektora jednostki co najmniej 30.06.2006r. o swoim zamiarze.

 10. Terminarz odejść powinien zostać uzgodniony między pracodawcą, zainteresowanymi pracownikami a związkami zawodowymi działającymi w placówce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:34:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:34:45