Uchwała Nr LI/410/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska


Uchwała Nr LI/410/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt.11, art.40, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się lokalizację targowiska miejskiego przy ul.Poznańskiej na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 320 o pow.0,3069 ha, położonym w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

2. Z dniem utworzenia targowiska, o którym mowa w § 1, likwiduje się targowisko miejskie przy ul.Młyńskiej w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:50:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:50:50