Uchwała Nr LI/411/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyc


Uchwała Nr LI/411/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 9 ust.1, oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r. na obszarze funkcjonalnym, oznaczonym jako: A 20d M,U, który dotyczy działki nr 14 w obrębie 8 miasta Pyrzyce oraz: A 20a M,U, dotyczącego działki nr 74/2 w obrębie 8 miasta Pyrzyce.

2. Granice obszaru objętego planowaną zmianą sposobu zagospodarowania przestrzennego zostały zakreślone na mapie zasadniczej terenu oraz na mapie z planszy planu przestrzennego, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:55:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:55:00