Uchwała Nr LI/414/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy


Uchwała Nr LI/414/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu

mieszkalnego stanowiącego własność Gminy

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.37 ust.2, pkt.9, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, Nr 1806, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 11,002 m położonego w budynku mieszkalnym nr 74 w obrębie geodezyjnym Żabów gmina Pyrzyce wraz z udziałem 7/100 w prawie własności działki nr 96 o pow. 604 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:01:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:04:45