Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 130/34 o pow. 7,0000 ha, o wartości 71.575,00 zł,

ZARZĄDZENIE  NR 196/2004

BURMISTRZA  PYRZYC

z dnia 31 marca 2004r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

 

               Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38,  oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)  oraz  § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.   Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 130/34 o powierzchni 7,0000 ha, położonej  w  obrębie 3 miasta  Pyrzyce  -  zgodnie z  załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

 

2.   Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin  stanowi  załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki  Gruntami i Planowania Przestrzennego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

     Burmistrz  Pyrzyc

 

                                                                                 Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia    Burmistrza   Pyrzyc

Nr  196/2004              

z dnia 31.03.2004r.

 

 

                                      O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 130/34 o pow. 7,0000 ha, o wartości 71.575,00 zł, położonej  w  obrębie 3 miasta Pyrzyce, stanowiącej grunty rolne, przeznaczonej do użytkowania pod uprawy warzywnicze szklarniowe z wykorzystaniem ciepła geotermalnego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2004 roku  o  godz. 10°°,  w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, w sali nr 130 ( I piętro ).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 16 kwietnia 2004 r.

 

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

 

Szczegółowe informacje  można  uzyskać  osobiście  w  Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071  wew. 351 w  godz. od  7°°- 15°°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc  Nr 196/2004

z dnia 31.03.2004r.

 

 

                                                                                           

Regulamin

 

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Pyrzyce.

1.  W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

2.  Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana  nr 130/34 o powierzchni 7,0000 ha, położona w obrębie 3 miasta Pyrzyce, nie posiadająca aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest sklasyfikowana jako grunty rolne. Warunkiem nabycia jest użytkowanie jej pod uprawy warzywnicze szklarniowe z wykorzystaniem ciepła geotermalnego.

3.      Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

4.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  wartości  nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

8.      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

9.      Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i  płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

10.  Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg  może  być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z    dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 06-04-2004 15:08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 06-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-04-2004 15:08:29