Uchwała Nr LI/415/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce


Uchwała Nr LI/415/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 129/1 o całkowitej powierzchni 0,3498 ha, położonej w obrębie wsi Mechowo, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:06:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:06:27