Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 697/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 697/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 07 czerwca 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego,

z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego, zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 697/06 z dnia 07 czerwca 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234, usytuowanej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 55,00 zł

+ 22% podatek VAT co łącznie stanowi 67,10 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  165,00 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 201,30 zł;
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 697/06 z dnia 07 czerwca 2006r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 10 m2, z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego, na okres do 3 lat .

Grunt przeznaczony pod postawienie stoiska handlowego.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 55,00 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  165,00 zł + 22% VAT,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu jednego miesiąca, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 10. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:34:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 09:34:04