Burmistrz Pyrzyc, ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT POKRYCIA DACHU PAPOWEGO NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH


Zarządzenie Nr 745/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 lipca 2006r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z Burmistrza

Teresa Jasińska

Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 745/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 lipca 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

REMONT POKRYCIA DACHU PAPOWEGO NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 16 sierpnia 2006r.

zakończenie: 15 września 2006r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BGŻ Pyrzyce nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 wadium w wysokości 1.000,00 zł, najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2006r. do godz. 10.00

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 04.08.2006r., do godz. 1030.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-08-04, o godz. 1045.

Zakres prac:

 1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 128,70 m2

 2. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - 128,70 m2

 3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie

nadającej się do użytku - 81,72 m2

 1. Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim - 180 m

 2. Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - 120 szt.

 3. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - 86 m

 4. Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wys. do 10 m - 516 m2

 5. Rozbiórka elementów żelbetowych (wystająca cześć gzymsu) - 3.44 m3 bet.

 6. Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -(opierzenia gzymsów i murków ogniowych) - 102,36 m2

 7. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - 86 m

 8. Wklejenie papy podkładowej termozgrzewalnej - trzy warstwy - celem wyrównania z zagłębień - 215 m2

 9. Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pasy nadrynne - 21,50 m2

 10. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 1- krotne pokr. papą wierzch.pokrycia (cała powierzchnia) - 555,35 m2

 11. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną )obróbki z papy) /kołnierze/ elem.metal.występ. na dachu wraz z oczyszcz. I zaimpregnow.).WYWIEWKI - 11m2

 12. Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - 180 m

 13. Uzupełnienie opierzeń z blachy ocynkowanej o szer. do 0,20 do 0,25 m na kominach (wydry ) - 65,54 m

 14. Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim oraz czapek kominowych:

  • tynki - 58,99 m2

  • czapki kominowe - 10,94 m2

 • Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - 3,28m2

 • Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km - 3.44 m3

 • Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - 3.44 m3

 • Utylizacja papy - 5,79 t

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  w/z Burmistrza

  Teresa Jasińska

  Z-ca Burmistrza

  Załączniki do pobrania

  1 Przterag_na_remont_dachu_PP_Nr3_w_Pyrzycach.05.07.2006.doc (DOC, 18KB) 2006-07-05 12:34:50 128 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2006 12:34:50
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2006
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2006 12:34:50