Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 289 o pow. 0,0873 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II.


ZARZĄDZENIE NR 148/2004

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 05 stycznia 2004r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

* 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 289 o pow. 0,0873 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

* 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 148/2004

z dnia 05.01.2004r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 289 o pow. 0,0873 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II.

 • działka nr 289 o pow. 0,0873 ha o wartości 31.419,00 zł

 • budynek o wartości 103.982,00 zł

razem: 135.401,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ) o godz. 10

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 19 stycznia 2004 r.

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071 wew. 351 w godz. od 7°°- 15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 148/2004

z dnia 05.01.2004r.

Regulamin

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 289 o pow. 0,0873 ha, położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II, usytuowana na terenie przeznaczonym pod usługi sportu.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

 8. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-01-2004 10:09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-01-2004 10:09:44