Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/4 o pow. 0,3542 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce


ZARZĄDZENIE NR 149/2004

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 05 stycznia 2004r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

* 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/4 o pow. 0,3542 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

* 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 149/2004

z dnia 05.01.2004r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 3/4 o pow. 0,3542 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce.

 • działka nr 3/4 o pow. 0,3542 ha o wartości 11.759,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ) o godz. 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 19 stycznia 2004 r.

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071 wew. 351 w godz. od 7°°- 15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 149/2004

z dnia 05.01.2004r.

Regulamin

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 3/4 o pow. 0,3542 ha, położona w obrębie Letnin gmina Pyrzyce, usytuowana na terenie nie posiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest sklasyfikowany jako Bp R IIIa.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 11001441-518-2101-111-3 PK0 S.A. Oddział Pyrzyce.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

 8. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-01-2004 10:15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-01-2004 10:15:06