Zarządzenie Nr 736 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie.


Zarządzenie Nr 736 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunkówzamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

ZałącznikNr 1do Zarządzenia

Nr 736/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia27 czerwca 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

oprzetargunieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1,74-200Pyrzyce, tel. (0-91)570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 01 sierpnia 2006r.

zakończenie: Przedmiot zamówienia będzie realizowanyw okresie trzech miesięcy podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewskatel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium -nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 18.07.2006r., do godz. 1030.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-07-18, o godz. 1045.

Przedmiotem zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej, wraz z zapleczem sanitarnym.

Obiekt składać się będzie:

- z budynku do ćwiczeń i gier sportowych o wym. 14,00 x 28,00 m;

- zaplecza socjalno - sanitarnego oraz łącznika, poprzez który, nowy obiekt skomunikowany zostanie funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły. Zaplecze będzie mieścić w sobie korytarz, zespoły szatniowo - łazienkowe (szatnie-2, toalety: dla dziewcząt- 2 kabiny, dla chłopców-2 kabiny+pisuar, natryski -6 stanowisk,) pomieszczenie dla wychowawcy zajęć gimnastycznych + toaleta + natrysk, pomieszczenie na siłownię, pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzętu sportowego,

- 3 sale lekcyjne,

- świetlica wiejska z zapleczem kuchennym (pow. świetlicy 14 x 15 m).

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74232000.

Zakres prac:

1) Projekt budowlany, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi - 5 egz.

Projekt powinien obejmować: instalację wodno - kanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylację, instalację centralnego ogrzewania.

2) Projekt wykonawczy, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) - 5 egz,
3) Przedmiar robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) - 5 egz,
4) Kosztorys inwestorski, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 1 egz,
5) kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U Nr

130 poz.1389 z późn. zm.) - 5 egz.

6) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą dokumentacją wymienioną w pkt 1,

7) zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz.

8) harmonogram rzeczowo-finansowy - 2 egz.


Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 11:00:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 11:00:25