Zarządzenie Nr 741/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 741/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły

Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 36a w związku z art. 5c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) i § 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128, poz. 1339) oraz § 83 ust. 6 Statutu Gminy Pyrzyce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz.1065) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w dzienniku Gazeta Wyborcza oraz Gazeta Ziemi Pyrzyckiej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 741/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 czerwca 2006r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki oraz inne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128, poz. 1339).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach", w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Pl. Ratuszowy 1.

Bliższych informacji udziela Janusz Kaźmierczak kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (tel. 091 579 32 58).

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 741/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 czerwca 2006r.

DOKUMENTY SKŁADANE

PRZEZ KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

PYRZYCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PYRZYCACH

Kandydat przystępujący do konkursu składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem;

 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i przygotowania pedagogicznego - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854);

 7. ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego, o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6;

 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.1)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2));

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.

________

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 12:02:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 12:02:49