Zarządzenie Nr 744/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 744/06
Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 czerwca 2006r.

 
 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

            stopień nauczyciela mianowanego.
 
 

            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179,poz.1845, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz.1526) i § 1 pkt 4 uchwały

Nr XXXII/371/2001 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) zarządzam co następuje:

 
§ 1.
 

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Dagny Harasymowicz ubiegającej się o  

 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę).

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

4). Łucja Ogrodowicz - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Danuta Tondryk - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 

2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pana Wilhelma Hajduka ubiegającego się o 

    stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę).

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Alina Janił - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach).

4). Łucja Ogrodowicz - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Urszula Nowysz - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 
 

3. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pana Klaudiusza Kaźmierczaka ubiegającego się o

    stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

4). Łucja Ogrodowicz - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Barbara Trybotycka – Bryła - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 
 

4. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Wioletty Hapunik ubiegającej się o stopień

    awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Alina Janił - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach).

4). Teresa Mamos - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Maria Twardowska   - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 
 

5. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Haliny Horzelskiej ubiegającej się o stopień

    awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Zdzisław Musiała - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej w Mielęcinie).

4). Teresa Mamos - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Maria Twardowska   - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 

6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Joanny Zienkiewicz ubiegającej się o stopień

    awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1). Aleksander Butkowski – przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)

2). Ryszard Lejman – członek (przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego).

3). Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

4). Teresa Mamos - członek (ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).

5). Edyta Szumowska - członek ( ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 
§ 2.
 

Komisje Egzaminacyjne pracują w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3.
 

1.      Komisja Egzaminacyjna powołana jest na czas postępowania egzaminacyjnego.

2.      Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej eksperci, o których mowa w § 1 otrzymają wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto od osoby ubiegającej się o mianowanie oraz zwrot kosztów dojazdu.

 
 
§ 4.
 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc
 
mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 

            Komisja egzaminacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycielki: Pani Jolanty Dębczak została powołana zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc.

W dniu 30 czerwca 2004r. wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek Pani Jolanty Dębczak o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela przystępującego do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela należy do obowiązków organu prowadzącego daną szkołę, w tym przypadku, Gminę Pyrzyce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 13:54:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 14:00:57