Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 223 1 o powierzchni 1554 m 2 oraz 223 2 o powierzchni 1512m 2 w obrębie geodezyjnym Nieborowo


ZARZĄDZENIE NR 777/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 28 sierpnia 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 223/1 o powierzchni 1554 m2 oraz 223/2 o powierzchni 1512m2 w obrębie geodezyjnym Nieborowo - załącznik nr 1.

 

2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził R. Gutowski


OGŁOSZENIE

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyce Nr 777/2006

z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2006r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

 

Lp.

Nr Działki

Pow. działki

Adres

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalna wysokość postąpienia

Godzina

przetargu

1.

223/1

1554m2

Nieruchomości położone w Nieborowie

26265

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (nieuciążliwych) oraz budynków gospodarczych, garaży, itp.

11 655,00

+ 22%VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca

 

1 200 zł

200 zł

1000

2.

223/2

1512m2

 

11 340,00

+ 22%VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca

 

1 200 zł

200 zł

1100

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 25 września 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OSOBIŚCIE W WYDZIALE ROZWOJU GMINY URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH, POK. 258 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 579 - 32 - 68 W GODZ. OD 700 - 1500.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 777/2006

z dnia 28 sierpnia 2006r.

 

Regulamin

 

 

Pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

  • nr 223/1 położona w Nieborowie,

  • nr 223/2 położona w Nieborowie.

  • Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

  • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 25 września 2006.

  • Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

  • W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

  • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 BGŻ Oddział Pyrzyce.

  • Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

  • Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

   13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

   1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U .Nr 261, poz. 2603).

    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 28-08-2006 14:08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 28-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 28-08-2006 14:18:32