Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/30 o pow. 460 m2, położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce. Okres dzierżawy – do 3 lat.


Z A R Z Ą D Z E N I ENr 769/06

BurmistrzaPyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459)Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustnyprzetarg nieograniczonynadzierżawę gruntu z części działki nr 18/30 o pow. 460 m2 położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszegozarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 dozarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 doZarządzenia Burmistrza

PyrzycNr 769/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

BurmistrzPyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 18/30 o pow. 460 m2,położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 08 września2006 r.o godz. 10.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiegow Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszurocznego z tytułu dzierżawywynosi 55,20 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 września 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lubw kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83w godz. od 8.00 - 15.00od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 doZarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr769/06 z dnia 25 sierpnia 2006r

R E G U L A M I N

ustnego przetargunieograniczonego na dzierżawęgruntu z części działki nr 18/30 o pow. 460 m2;położonejw obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu z części działki nr 18/30 o pow. 460 m2 w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce, wykazanej w załączniku nr 3, na okres do 3 lat. Działka stanowi grunt rolny, przeznaczony na cele rolnicze.

3.Cena wywoławcza czynszurocznegowynosi55,20 zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12,00 zł; w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 września 2006 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lubw kasie.

 3. Wadium wpłaconeprzez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowiw ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okresdo trzechlat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

1 zarz_dzenie_nr_769.06_-_za__cznik_nr_3.jpg (JPG, 21KB) 2006-08-29 14:32:58 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 29-08-2006 14:32:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 29-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 29-08-2006 14:32:58