BURMISTRZ PYRZYC ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 785/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 września 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Maria Kozłowska - Skarbnik Gminy - członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 4. Grażyna Łukasiewicz - Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-)Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 785/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza nabór na

Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. planowaniaw UrzędzieMiejskim w Pyrzycach

I. Opis stanowiska:


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Planowanie budżetu Gminy Pyrzyce.

 2. Rozliczanie finansowe inwestycji.

 3. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości.

 4. Rozliczanie dotacji celowej.

 5. Sprawozdawczość z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce.

 6. Sporządzanie informacji na potrzeby Rady Miejskiej i Komisji Rady.

 7. Uczestniczenie w pracach zespołu ds. pozyskiwania środków pomocowych.

 8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących projektowania budżetu.

 9. Przygotowywanie kompleksowych wariantów założeń planu rozwoju gospodarczego Gminy Pyrzyce.

II. Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne.

 2. co najmniej 3 letni staż pracy; pożądane doświadczenie w pracy związanej ze znajomością i stażem w księgowości.

 3. Znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw:

   • o rachunkowości,

   • o finansach publicznych,

   • o podatku od towarów i usług,

   • o podatku dochodowym od osób prawnych,

   • przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

 1. Znajomość przepisów:

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania Klasyfikacji środków trwałych.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 1. Pełna dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 3. Obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

III. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 29 września 2006 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. planowania wUrzędzieMiejskim w Pyrzycach”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 06 października 2006 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-09-2006 13:14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-09-2006 13:14:09