Zarządzenie Nr 753/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 753/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 15 300zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 15 300zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 7 000zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 3 000zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3 000zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 4 000zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 4 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 1 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 500zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli - gimnazjum

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 000zł

§2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 516zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 516zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 516zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 284zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej o kwotę 284zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 284zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 15 300zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 15 300zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 7 000zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 7 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 1 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 500zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli - gimnazjum o kwotę 1 500zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500zł

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5 000zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 000zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 697zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 303zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 516zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 516zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 516zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 284zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej o kwotę 284zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 247zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 37zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-09-2006 13:31:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-09-2006 13:32:18