GMINA PYRZYCE z siedzibą w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1 tel. (091) 5700071ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce –


GMINA PYRZYCE

z siedzibą w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1

tel. (091) 5700071

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko.

Termin realizacji - 30.04.2004 r.

Przedmiotem przetargu będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko.

Cena ryczałtowa podana za przedmiot przetargu winna uwzględniać podatek VAT.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 262 II piętro.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Danuta Marciniak tel. (091)5700071 wew.336.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznakowaną wyłącznie w następujący sposób:

GMINA PYRZYCE

ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 PYRZYCE

Przetarg nieograniczony na

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko ”

należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pok. Nr 133 I piętro

w terminie do dnia 12 lutego 2004 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2004 r. o godz.1000 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 sala Nr 130 I piętro.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy przedstawią oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N KÓ W Z A M Ó W I E N I A

przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PYRZYCE

 1. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU.

 1. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko.

 1. Tryb zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

 1. Zakres zamówienia.

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej

na przebudowę drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko o następujących parametrach:

 • nawierzchnia bitumiczna,

 • konstrukcja nawierzchni z przeznaczeniem dla ruchu średniego,

 • szerokość drogi - 6 m.

B) Projektant obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi

polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

C) Do celów projektowych należy wykonać aktualny wtórnik

geodezyjny.

D) Projekt winien być wykonany w 6 egzemplarzach.

E) .Projekt winien zawierać:

 • część opisową wraz z wymaganymi uzgodnieniami, włącznie z uzyskaniem decyzji - pozwolenie na budowę,

 • kosztorysy: inwestorski (2 egz.) i „ślepy” (6 egz.)

 • część rysunkową: plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

przekroje normalne,

przekroje podłużne,

przekroje poprzeczne,

przekroje skażone,

szczegóły zjazdów,

szczegóły odwodnienia

 1. Do projektu należy wykonać ponadto:

 • studium wykonalności,

 • analizę ekonomiczną.

4. Podstawa prawna wykonania zamówienia.

Przetarg przeprowadzany jest w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994r.

o zamówieniach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 72,

poz.664, Nr 113, poz.984 i Nr 197, poz.1661, z 2003 r. Nr 2,poz. 16,

Nr 130,poz.1188, Nr 165,poz.1591)

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

30.04.2004 r.

6. Preferencje krajowe.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych

preferencji krajowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28

grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 140 poz.776).

II. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Oferta winna zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres ofere97nta,

 2. ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto plus należny podatek VAT,

 3. oświadczenia różne oferenta o spełnianiu warunków zawartych w art. 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych,

 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz niniejszą specyfikacją i przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń.

 1. Wszystkie strony oferty i jej załączniki winny być kolejno ponumerowane i podpisane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 1. INNE INFORMACJE.

Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje Ustawa o zamówieniach publicznych.

 1. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest inspektor Danuta Marciniak - Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pok. Nr 262 , II piętro tel. 5700071 wew. 336.

 1. SKŁADANIE OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej do terminu otwarcia ofert.

 2. Koperta zewnętrzna winna być oznakowana wyłącznie w następujący sposób:

GMINA PYRZYCE

Plac Ratuszowy 1

74-200 PYRZYCE

Przetarg nieograniczony na

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Pyrzyce - Ryszewko”

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pl. Ratuszowy 1 pok. Nr 133, I piętro w terminie do dnia 12 lutego 2004 r. godz. 900.

 1. OTWARCIE I OCENA OFERT.

 1. Komisja Przetargowa.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 1. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2004 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 130, I piętro.

 1. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

Zapłata faktury za wykonanie dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni od daty

jej dostarczenia, jednakże w przypadku opóźnienia wpływów do budżetu

zapłata faktury może nastąpić w terminie późniejszym bez naliczania przez

wykonawcę odsetek i kar za zwłokę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 27-01-2004 13:28:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 27-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 27-01-2004 13:28:34