Zarządzenie Nr 764/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 764/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 sierpnia 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 764 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 sierpnia 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

Strona www.pyrzyce.um.gov.pl

E-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI PŁYWALNI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PYRZYCACH

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 13 września 2006r.

zakończenie: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie trzech miesięcy od podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego (czynna od pn.-pt. w godz. 9.30-13.00) lub na konto BGŻ Pyrzyce Nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, wadium w wysokości 2.000,00 zł, najpóźniej do dnia 05.09.2006r. do godz. 10.30, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 05 września 2006r., do godz. 1030.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-09-05, o godz. 1045.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

1.1. Wykonanie prac przedprojektowych:

    1. inwentaryzacja istniejącego obiektu wraz z ekspertyzą techniczną oraz protokołem typowania koniecznych robót remontowych - 2 kpl.,

  1. Wykonanie prac projektowych

2.1.projekt modernizacji pływalni wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. Projekt powinien obejmować: instalację uzdatniania wody, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylację mechaniczną, instalację centralnego ogrzewania oraz prace remontowe wynikające z opracowanej ekspertyzy technicznej - 5 egz.

2.2. studium wykonalności -2 egz.

2.3. Projekt budowlany, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi - 5 egz.

2.4. Projekt wykonawczy, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) - 5 egz.,
2.5. Przedmiar robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) - 5 egz.,
2.6. Kosztorys inwestorski, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 1 egz.,
2.7. kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U Nr 130 poz.1389) - 5 egz.

2.8 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonanie stosownego zgłoszenia właściwemu organowi, dotyczące inwestycji objętej dokumentacją wymienioną w pkt 1,
2.9. Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą dokumentacją wymienioną w pkt 1,

2.10 zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz.

2.11 harmonogram rzeczowo-finansowy - 2 egz.

2.12. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.

2.13. projekt rozruchu i wymaganych prób przez odbiorem końcowym - 2 egz.

2.14. instrukcja obsługi i eksploatacji - 2 egz.

2.15. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

Dodatkowo powyższe opracowania należy załączyć w wersji elektronicznej zapisane na płycie CD-ROM w ilości 2 egz.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000-1, 74232000-4.


Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:16:05