Zarządzenie Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki”


Zarządzenie Nr 768/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2006r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap- chodniki”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 768/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail: inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE PRZEBUDOWY ULICY GABRIELA NARUTOWICZA W PYRZYCACH: I ETAP - CHODNIKI”

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 18 września 2006r.

zakończenie: 31 października 2006 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BGŻ Pyrzyce nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 wadium w wysokości 2.000,00 zł, najpóźniej do dnia 05 września 2006r. do godz. 1240.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 05 września 2005r.do godz. 1240

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2006-09-05, o godz. 13.00

Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3%

ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zakres prac:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie płaskim: 0,21 km

2. Przesadzanie drzew: 1,00 szt.

3. Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej grup. 15 cm: 105,85

4. Rozebranie nawierzchni zjazdu/jezdni z betonowych płyt grub. 12 cm (trylinki): 119,20 m2

5. Rozebranie istn. kraw. betonowych łącznie z ławą: 420,82 m

6. Rozebranie obrzeży beton.: 204,54 m

7. Rozebranie chodników z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 cm: 1 201,38 m2

8. Przesunięcie (rozebranie i odtworzenie) podmurówki ogrodzeń: 0,77 m3

9. Rozebranie poręczy ochronnych: 8,00 m

10. Odwiezienie gruzu na odległość 1 km: 128,00 m3

11. Dopłata za odwiezienie gruzu na dalsze 4 km: 128,00 m3

12. Ułożenie rur osłonowych DVK150 mm- na istniejących kablach: 29,00 m

13. Ułożenie rur osłonowych dzielonych PS 150 mm- na istniejących kablach: 49,50 m

14. Wymiana wpustów ulicznych: 2,00 szt.

15. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych- betonem przy objętości betonu w jednym miejscu 0,20 m3: 3,60 m3

16. Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstr.: 1 520,82 m2

17. Załadunek i wywóz urobku na odległość do 5 km: 339,11 m3

18. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik wzmocniony): 421,33 m2

19. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm: 410,23 m2

20. Grunt stabilizowany cement grub. 10 cm, Rm=2,5 MPa: 1 480,05 m2

21. Nawierzchnia jezdni i parkingu i zjazdów z bet. kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 grub. 3 cm kostka szara: 364,68 m2

22. Nawierzchnia parkingu i zjazdów z bet. kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 grub. 3 cm kostka kolorowa: 45,55 m2

23. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm: 10,00 szt.

24. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków: 11,00 szt.

25. Przestawienie istniejących znaków drogowych w nowe miejsce: 1,00 szt.

26. Przymocowanie tabliczek drogowych do słupków: 5,00 szt.

27. Poręcze ochronne sztywne: 15,00 m

28. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na pods. cem-piask. 1:4: 413,83 m

29. Ława betonowa z bet. B-15 pod krawężniki jw.: 28,45 m3

30. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 na pods. cem.-piask. 1:4: 127,97 m

31. Ława betonowa z bet. B-15 pod krawężnik jw.: 9,50 m3

32. Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej grub. 8 cm na pods. cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm-5 cm: 999,70 m2

33. Ułożenie chodnika z kostki brukowej kolor grub. 8 cm na pods. cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm-5 cm: 110.90 m2

34. Ustawienie obrzeża 8x30 na pods. piaskowej grub. 5 cm: 227,10 m

35. Humusowania skarp i trawników, z obsianie trawą- warstwa hum. grub. 5 cm
(gr. Całkowita 15 cm)- humus z odzysku: 105,85 m2

36. jw. dodatek za dalsze 10 cm: 105,85 m2

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.23.31.40-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:13:50