Zarządzenie Nr 774/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2006r. W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki”


Zarządzenie Nr 774/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 sierpnia 2006r.

W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

W ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki”, termin i miejsce składania ofert otrzymuje brzmienie:

- „Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 05 września 2006r. do godz. 1240.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:32:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:32:13