Zarządzenie Nr 779/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 779/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 108 164zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 106 905zł

- zadania zlecone o kwotę 1 259zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 500zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 500zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 500zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 16 000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 16 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 6 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 20 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 366zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 11 531zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 531zł

rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 5 800zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 4 800zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 1 013zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 013zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne- UM o kwotę 3 522zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 522zł

rozdział 80195 Pozostała działalność - UM o kwotę 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 393zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe o kwotę 244zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 244zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 149zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 149zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 4 259zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia

młodzieży - zadania zlecone o kwotę 1 259zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 259zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3 000zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 33 000zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 33 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11 646zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej -OSiR o kwotę 11 646zł

§4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 133zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 250zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 600zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 145zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 108 164zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 106 905zł

- zadania zlecone o kwotę 1 259zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 500zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 16 000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 6 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 6 000zł

rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 10 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

Rozdział 75412 Pozostała działalność o kwotę 20 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22 366zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 11 531zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 350zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000zł

§4300zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 814zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 367zł

rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 5 800zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 800zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 1 000zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 1 013zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 13zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne - UM o kwotę 3 522zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 200zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 322zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 393zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 244zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 244zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 149zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 149zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 4 259zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia

młodzieży - zadania zlecone o kwotę 1 259zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 151zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 108zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3 000zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 3 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 33 000zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 33 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11 646zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej -OSiR o kwotę 11 646zł

§4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 46zł

§4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16zł

§4128 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7zł

§4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2zł

§4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 147zł

§4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 050zł

§4308 zakup usług pozostałych o kwotę 5 850zł

§4418 podróże służbowe krajowe o kwotę 150zł

§4438 różne opłaty i składki o kwotę 378zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dz.801 rozdział 80101

§

SP Okunica

SP Żabów

RAZEM

4010

6 000

5531

11 531

RAZEM

6 000

5531

11 531

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80101

§

SP Okunica

SP Żabów

Razem

4170

.

350

350

4210

2000

5000

7000

4270

1000

.

1000

4300

1 000

.

1000

4410

1 814

.

1814

4430

186

181

367

RAZEM

6000

5531

11531

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:41:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:42:37