ZARZĄDZENIE Nr 780/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 września 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 780/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 1 września 2006r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach.

Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r. zmienionym Zarządzeniem Nr 372/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2005r. i Zarządzeniem Nr 518/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2005r. wprowadzam następujące zmiany:

1.W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów w § 22 ust.6 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) prowadzenie czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,”

2.W Rozdziale V Zakresy działania wydziałów w § 26 dodaje się ust.12 o następującym brzmieniu:

11. Z zakresu działania strażników miejskich:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,

  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych,

  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

  8. konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościowych, lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

  9. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody i środowiska (zaśmiecanie, wywożenie nieczystości),

10)kontrolowanie zabezpieczeń i oznakowań prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno-remontowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:46:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:46:46