Informacja nr 36A/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 lutego do 15 marca 2006 roku


Informacja nr 36A/2006

Z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 lutego do 15 marca 2006

roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących

sprawach:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006,

 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2006 - 2008,

 • przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce,

 • ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce,

 • szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych,

 • upoważnienia Burmistrza do udzielania poręczenia,

 • przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego na remont, przebudowę - modernizację obiektu w

miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją

budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej

w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie

przetargu nieograniczonego, na usługi geodezyjne przy budowie ścieżki rowerowej

na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach,

 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół

podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania

opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2006 roku,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w kasie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach,

 • kontroli wybranych wydatków w roku 2004 Ludowego Zespołu Sportowego „Sęp”

Brzesko,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w kasie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie

przetargu nieograniczonego, na „Opracowanie przebudowy ul. Podgrodzie w

Pyrzycach

 1. projektu budowlanego,

 2. projektu wykonawczego,

 3. przedmiarów robót,

 4. kosztorysu inwestorskiego,

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót”,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie

przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ciągu pieszego

pomiędzy ul. Górną, a ul. Podgrodzie w Pyrzycach,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w kasie w

Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • ustanowienia opłaty gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w

Pyrzycach poza ogródkiem gastronomicznym,

 • zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę działki rolnej nr 258/7

o powierzchni 1848 m2 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy

Ciepłowniczej.

III. Zatwierdziłem:

 • protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 17

lutego 2006 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0425 ha położonej na

działce nr 81/9 + 1/2 udziału w działce nr 81/11. Nieruchomość została sprzedana za

cenę brutto 21.025,48 złotych,

 • protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 17

lutego 2006 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę na trzy lata nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 5.356 m2

w obrębie Nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Słowackiego. Nieruchomość została nabyta

w formie dzierżawy na okres trzech lat za roczny czynsz dzierżawny w

wysokości 56,69 złotych,

 • protokół oznaczony numerem RG-3410-10/2006 z postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką

budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i

aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między

Polsko - Niemieckim partnerem. Na podstawie streszczenia oceny i porównania

złożonych ofert wybrano ofertę numer 4 Zakładu Ogólnobudowlanego MEGA ze

Stargardu Szczecińskiego z ceną brutto 387.414,82 złote,

 • protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 23

lutego 2006 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0164 ha zabudowanej stolarnią do

rozbiórki, położonej na działce nr 200/22 w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ulicy

Rejtana. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

 • protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 23

lutego 2006 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,4997 ha, zabudowanej budynkiem

socjalno - biurowym, położonej na działce nr 735 w obrębie Brzesko. Przetarg

odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

 • protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 13

lutego 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1780 ha położonej na

działce nr 258/8 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej.

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 40.792,-złote,

 • protokół oznaczony numerem RG3410-14/06 z postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro z dnia 10 marca 2006 roku, na remont, przebudowa

- modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej. Na

podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 1 firmy

„GRET - MAR” z Kamienia Pomorskiego z ceną brutto 67.883,54 złotych,

 • protokół oznaczony numerem RG-3410-15/06 z postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro z dnia 14 marca 2006 roku, na usługi geodezyjne

przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy

Ciepłowniczej w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych

ofert wybrano ofertę nr 2 firmy Usługi Geodezyjne w Pyrzycach z ceną brutto 1.380

zlotych.

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

 • jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości,

 • jedną negatywną w sprawie odroczenia podatku rolnego,

 • jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

2. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

 • sto trzy przyznające dodatek mieszkaniowy oraz pięć odmownych,

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • dwie o warunkach zabudowy,

 • dwadzieścia pięć decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za

użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

4. W zakresie spraw administracyjnych:

 • jedną w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

5. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • dziesięć zezwoleń na sprzedaż.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 20 marca 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 10:49:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 10:58:53