Informacja nr 37/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 marca do 15 kwietnia 2006 roku.


Informacja nr 37/2006

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 marca do 15 kwietnia 2006 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały:

 • w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego,

 • przyjęcia treści i ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

 • ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki Nr 735, o powierzchni 0,4997 ha, położonej w Brzesku,

 • zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

 • ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki Nr 223/3 o powierzchni 0,1506 ha, położonej w Nieborowie,

 • ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 25 - 28 maja 2006 roku z możliwością handlu piwem,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2006,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego, zdawczo - odbiorczego w Świetlicy Wiejskiej w Letninie,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 • ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 22m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ulicy Jana Pawła II,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem garażu murowanego o powierzchni 44,80m2, usytuowanego na części działki nr 152 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • powołania w Pyrzycach Komisji Organizacyjnej XII Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miasta i Gmin '2006,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza gazowego de 25 PE do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młyny,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turze,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Podgrodzie w Pyrzycach obejmującej:

  1. projekt budowlany,

  2. projekt wykonawczy,

  3. przedmiary robót,

  4. kosztorys inwestorski,

  5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót”.

 • III. Zatwierdziłem:

  -protokół oznaczony numerem RG-3410-16/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, z dnia 14 marca 2006 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. w Stargardzie Szczecińskim z ceną brutto 4 623,80 złotych,

  -protokół oznaczony numerem RG-3410-17/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, z dnia 28 marca 2006 roku na opracowanie przebudowy ulicy Podgrodzie w Pyrzycach - projektu budowlanego, wykonawczego. Postępowanie unieważniono z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

  -protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 28 marca 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1848 m2 położonej na działce nr 258/7 w obrębie Nr 9 miasta Pyrzyce. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  -protokół nr 20 z posiedzenia komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 13 kwietnia 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg ograniczony na dzierżawę pod kiermasz handlowy części gruntu o powierzchni 360 m2 położonego w Pyrzycach przy ulicy Kilińskiego. Przedmiot dzierżawy został nabyty za kwotę brutto 9.241,50 złotych.

  IV. Wydałem decyzje:

  1. W zakresie umorzeń:

  • trzy pozytywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

  • jedną negatywną oraz jedną pozytywną w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

  • pięć pozytywnych oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

  • sześć pozytywnych oraz trzy negatywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

  • jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

  • jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego.

  2.W zakresie dodatków mieszkaniowych:

  • sześćdziesiąt pięć pozytywnych oraz dwie negatywne.

  3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  • jedenaście o warunkach zabudowy,

  • dwie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

  • trzydzieści decyzji w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

  4.W zakresie spraw administracyjnych:

  • jedną o zameldowaniu na pobyt czasowy,

  • jedną o wymeldowaniu z pobytu czasowego.

  5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • szesnaście zezwoleń na sprzedaż

  Pyrzyce, dnia 16 stycznia 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 10:53:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:00:05