Informacja nr 38a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 15 kwietnia do 15 maja 2006 roku


Informacja nr 38a/2006

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

od dnia 15 kwietnia do 15 maja 2006 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał:

- zmiany budżetu gminy na rok 2006 - dwukrotnie,

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na

rok 2006,

- podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce i Gminy Przelewice,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

za rok 2006,

- sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność

Gminy Pyrzyce,

- emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu przez gminę,

- ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

- zmiany budżetu gminy na rok 2006,

- zmian w budżecie gminy na rok 2006,

- ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

w Wydziale Rozwoju Gminy,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 200/22 o powierzchni 0,0164 ha,

położonej w Pyrzycach w obrębie nr 6 ul, Rejtana,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 815 o powierzchni 409 m2,

położonej w obrębie Brzesko,

- ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę

działki rolnej nr 258/7 o powierzchni 1848 m2 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy

Ciepłowniczej,

- przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2006”,

- powołania biegłego do pracy w komisji przetargowej,

- zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 680/2006 roku z dnia 02 maja 2006 roku dotyczącego

ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 815 o powierzchni 409 m2,

zabudowanej budynkiem byłej remizy strażackiej, położonej w miejscowości Brzesko,

- zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego.

III. Zatwierdziłem:

- protokół z dnia 13 kwietnia 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 21/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. Na podstawie

streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 1 firmy Z.P.H.G „JUMAR” ze

Szczecina - Mierzyn z ceną brutto 17,98 złotych za jeden m3 nieczystości,

- protokół z dnia 28 kwietnia 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 22/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

60 000 euro na wykonanie przyłącza gazowego do 25 PE do budynku świetlicy wiejskiej w Brzesku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu,

- protokół z dnia 28 kwietnia 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 23/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego

na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania

złożonych ofert wybrano ofertę nr 3 firmy „EPSOFT” z ceną brutto 43.891,94 złotych,

- protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2006

roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanej o powierzchni 0,1506 ha, położonej na działce nr 223/3 w obrębie Nieborowo.

Działka została nabyta za cenę 9.700 złotych + 22% podatek VAT,

- protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 28 kwietnia 2006 roku z postępowania

przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,4997 ha

zabudowanej budynkiem socjalno - biurowym, położonej na działce nr 735 w obrębie Brzesko.

Nieruchomość została nabyta za cenę 26.700 złotych,

- protokół z dnia 28 kwietnia 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 26/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w

Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 5

firmy „BIURO-SERVICE” ze Szczecina,

- protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2006

roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o

powierzchni 44,80 m2, zabudowanej garażem murowanym, położonej na działce nr 152 w obrębie

nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej. Nieruchomość została nabyta za kwotę

dzierżawy - czynszu miesięcznego w wysokości 100 zł + 22% podatku VAT,

- protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2006

roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę do 3 lat

nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 22 m2, położonej na działce nr 335 w obrębie nr 9

miasta Pyrzyce przy ulicy Jana Pawła II. Nieruchomość została nabyta za cenę dzierżawy

miesięcznej w wysokości 26 złotych + 22% podatek VAT,

- protokół z dnia 11 maja 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 29/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Turze. Postępowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty

przekraczała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- protokół z dnia 11 maja 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 30/06 z postępowania o

udzielnie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Młyny. Postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu,

- protokół z dnia 11 maja 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410 - 31/06 z postępowania o

udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartość kwoty 60 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

przebudowę ulicy Podgrodzie w Pyrzycach. Postępowanie unieważniono ponieważ cena

najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

- dwie pozytywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- dwie pozytywne oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

2. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

- siedemdziesiąt dziewięć przyznających oraz jedną odmowną,

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

- jedenaście o warunkach zabudowy,

- jedną o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- jedną w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

- cztery w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości.

4. W zakresie spraw administracyjnych:

- dwie o wymeldowanie z pobytu stałego.

5. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- sześć zezwoleń na sprzedaż.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 22 maja 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:02:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:03:33