Informacja nr 39a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2006 roku.


Informacja nr 39a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 maja do 15 czerwca 2006 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • najmu gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce,

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego,

 • zwolnienia z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • szczegółowości materiałów z wykonania budżetu,

 • nie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2005,

 • aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach,

 • wprowadzenia do programu nauczania dodatkowych godzin języka obcego w klasach I - III szkół podstawowych i gimnazjum,

 • ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce,

 • udzielenia przez Gminę Pyrzyce dotacji celowej,

 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce,

 • przyjęcia zasad i trybu pomocy w spłacie zadłużenia komunalnych lokali mieszkalnych z tytułu opłat za ich używanie oraz udzielania ulg w spłacie tych należności.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 236 o powierzchni 0,2372 ha, położonej w obrębie nr 8 w Pyrzycach ul. Szkolna oraz nr 258/14 o powierzchni 7,4830 ha położonej w obrębie nr 9 w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej,

 • ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2005/2006,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2006,

 • zmian w budżecie gminy na rok 2006,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turze,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młyny,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z części - I działki nr 18/22 o powierzchni 0,15 ha położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z części - II działki nr 18/22 o powierzchni 0,15 ha położonej w obrębie wsi Krzemlin gmina Pyrzyce,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 10m2 z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem gruntu o powierzchni 6m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach,

 • przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej nr 165 położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ul. Mickiewicza,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo-odbiorczego w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie.

III. Zatwierdziłem:

 • protokół z dnia 11 maja 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410-32/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres od 01 czerwca 2006 roku do 31 maja 2009 roku. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Szczecinie,

 • protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego z dniu 16 maja 2006 roku postępowania przetargowego - II przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 0,1848 ha, położonej na działce nr 258/7 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Nieruchomość została wydzierżawiona na okres trzech lat za roczny czynsz dzierżawny w kwocie 202,- złote,

 • protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2006 roku postępowania przetargowego - trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0164 ha, zabudowanej budynkiem stolarni, położonej na działce nr 200/22 w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Rejtana. Nieruchomość została nabyta za kwotę 17 500 złotych.

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

 • dwie pozytywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

 • trzy pozytywne oraz trzy negatywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

 • jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

2. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

 • pięćdziesiąt dziewięć pozytywnych oraz dwie odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • jedną w sprawie podziału nieruchomości,

 • jedną w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

 • dwie w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2006 rok.

4. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • osiem zezwoleń na sprzedaż.

5. W zakresie spraw administracyjnych:

 • jedną o zameldowaniu z pobytu stałego,

 • dwie o umorzeniu postępowania o wymeldowaniu z pobytu stałego.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 20 czerwca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:09:56