Informacja nr 40a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 czerwca do 15 sierpnia 2006 roku.


Informacja nr 40a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia

16 czerwca do 15 sierpnia 2006 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,

 • zmiany tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,

 • zmiany nieruchomości niezabudowanych nr 458 na 393, położonych w Pyrzycach w obrębie geodezyjnym nr 10,

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Pyrzyce,

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców,

 • sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 178/7 oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29. Nieruchomości położone są w obrębie geodezyjnym nr 6 w Pyrzycach,

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców,

 • sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach,

 • sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/2 położonej w obrębie geodezyjnym Mielęcin,

 • zmian w załączniku nr 1 do `Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006”,

 • ustalenia lokalizacji targowiska,

 • ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce,

 • procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych,

 • zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2006 - dwukrotnie.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w kasie Urzędu Miejskiego,

 • o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego x 24,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach”,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica Gabriela Narutowicza dł. 190m”,

 • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w świetlicy wiejskiej w Rzepnowie,

 • uchylenia zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego,

 • ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2006,

 • zmian w budżecie gminy na rok 2006,

 • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach”,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z I części działki nr 18/22 o powierzchni 0,1008 ha położonej w obrębie wsi Krzemlin Gmina Pyrzyce,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu z II części działki nr 18/22 o powierzchni 0,1008 ha położonej w obrębie wsi Krzemlin Gmina Pyrzyce,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 6m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego,

 • ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 10m2 z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ulicy Kilińskiego z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont, przebudowę - modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2006/2007,

 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szklony 2006/2007,

 • przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w kasie Urzędu Miejskiego,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o powierzchni 6m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej z przeznaczeniem pod działalność handlową,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na remont, przebudowę - modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej,

 • odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie,

 • powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie,

III. Zatwierdziłem:

 • protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 22 czerwca 2006 roku z przeprowadzonego postępowania przetargowego - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2372 ha położonej na działce nr 236 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

 • protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2006 roku z przeprowadzonego postępowania przetargowego - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 7,4830 ha położonej na działce nr 258/14 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Kwiatowej, obciążonej służebnością gruntową,

 • protokół z dnia 22 czerwca 2006 roku, oznaczony numerem RG-3410-37/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młyny. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 1 firmy TRAS-COMPLEX z Pyrzyc ul. Stargardzka 42 z ceną brutto 83 498 złotych,

 • protokół z dnia 22 czerwca 2006 roku oznaczony numerem RG-3410-38/06 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turze. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 2 firmy TRANS- COMPLEX z Pyrzyc ul. Stargardzka z ceną brutto 63 203 złote,

 • protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o powierzchni 6m2, położonego na części działki nr 335 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej. Teren został wydzierżawiony za kwotę brutto 1 220 złotych,

 • protokół nr 40/06 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 10m2 położonego na części działki nr 234 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Kilińskiego. Grunt został wydzierżawiony za cenę czynszu miesięcznego w wysokości 610 złotych brutto,

 • protokół nr 41/06 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2006 roku postępowania przetargowego - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,15 ha położonej na części działki nr 18/22 w obrębie Krzemlin. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

 • protokół nr 42/06 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2006 roku postępowania przetargowego - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,15 ha, położonej na części działki nr 18/22 w obrębie Krzemlin. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

 • protokół z dnia 18 lipca 2006 roku oznaczony numerem RG-3410-43/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie. Postępowanie unieważniono ponieważ zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę 40 000 złotych, a złożone oferty przekraczały powyższą kwotę,

 • protokół z dnia 28 lipca 2006 roku oznaczony numerem RG-3410-44/06 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na wykonanie docieplenie budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SANIT ze Stargardu Szczecińskiego z ceną brutto 497 678 złotych,

 • protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 28 lipca 2006 roku postępowania przetargowego - ustny drugi przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1008 ha, części działki nr 18/22, położonej w obrębie Krzemlin. Nieruchomość została nabyta za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 123,00 złote,

 • protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 28 lipca 2006 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1008 ha, części działki nr 18/22, położonej w obrębie Krzemlin. Nieruchomość została nabyta za cenę rocznego czynszu w wysokości 122,72 złote,

 • protokół oznaczony numerem RG-3410/47/06 z dnia o1 sierpnia 2006 roku z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach I etap ulica Narutowicza dł. 190m. Przetarg został unieważniony, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na powyższe zadanie,

 • protokół nr 48 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 01 sierpnia 2006 postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 6m2, części działki nr 335, położonej w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardziej. Przetarg został unieważniony ponieważ na przedmiotowym terenie nie można umiejscowić pawilonu handlowego,

 • protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Przetargowej z przeprowadzonego w dniu 01 sierpnia 2006 roku postępowania przetargowego - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 10m2, części działki nr 234, położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Kilińskiego. Nieruchomość została nabyta za cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 68,32 złote,

 • protokół oznaczony numerem RG-3410 -50/06 z dnia 04 sierpnia 2006 roku z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania ofert wybrano ofertę nr 2 firmy „Trójka” z Pyrzyc ul. Kilińskiego z ceną brutto 46 760 złotych.

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

 • dwie pozytywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

 • jedną negatywną w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

 • dwie pozytywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

2. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

 • sto trzydzieści siedem pozytywnych oraz pięć odmownych.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • trzy w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

 • dwadzieścia o warunkach zabudowy,

 • piętnaście o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4. W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • pięć zezwoleń na sprzedaż.

5.W zakresie spraw administracyjnych:

 • jedną o zameldowaniu na pobyt stały,

 • dwie o wymeldowaniu z pobytu stałego,

 • trzy o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego,

 • jedną o zawieszeniu postępowania o zameldowaniu na pobyt stały,

 • jedną o nie wymeldowaniu z pobytu stałego.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 21 sierpnia 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 11:10:37