BURMISTRZ PYRZYC ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.


ZARZĄDZENIE Nr 831/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 24 października 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Jan Liśkiewicz - Kierownik Wydziału GKŚiR

 3. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 4. Roman Mol-Radca prawny-członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 831/2006

Burmistrza Pyrzyc
z dnia 24 października 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
młodszego referenta w Wydziale Gospodarki

Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

średnie lub wyższe

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Umiejętność obsługi programów komputerowych (EXCEL, WORD)

     2. Komunikatywność,operatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

     3. Znajomość KPA

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Utrzymanie terenów zielonych w tym:

  • Prowadzenie wykazów zieleńców i parków.

  • Opracowywanie harmonogramów prac.

  • Składanie propozycji do projektów budżetu w zakresie zabezpieczania środków finansowych na wykonywanie prac.

  • Potwierdzanie wykonywanych prac.

  • Rozliczanie faktur.

 1. Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej w tym:

  • Prowadzenie rejestru cmentarzy komunalnych, pomników i grobów żołnierzy.

  • Opracowywanie harmonogramów prac; rozliczanie faktur, analiza cen za usługi związane z utrzymaniem cmentarzy.

   1. Koordynacja prac związanych z dekoracją miasta:

 • Uzgadnianie form dekoracji oraz terminów ich wykonywania.

 • Nadzór i rozliczenia finansowe w tym zakresie.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny.

 3. Życiorys (CV).

 4. Zaświadczenie o niekaralności

 5. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 8. Kserokopie świadectw pracy.

 9. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 08 listopada 2006r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach”

na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 10 listopada 2006r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:29:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:30:55