PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce obejmujšcego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce i Nr 12 m. Pyrzyce


PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający:

Burmistrz Pyrzyc

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac planistycznych.

1. Zakres zamówienia:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce i Nr 12 m. Pyrzyce - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXII/150/04 z dnia 25 marca 2004r. wraz z aktualnymi mapami do celów planistycznych, sporządzenie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w zakresie merytorycznym określonym w art.15 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717)”.

2. Pożądany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie - 12 miesięcy od podpisania umowy.

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  • nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień

publicznych,

- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w

Pyrzycach pok. 257 po uiszczeniu opłaty w wysokości 15,00zł.

5. Ofertę należy zamieścić w dwóch kopertach zgodnie ze SIWZ i złożyć w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach - I piętro sekretariat - pokój nr 133 - w terminie do 06.05.2004 r. do godz. 9.30

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Pyrzycach - pokój nr 130- I piętro.

7.Osoby ze strony zamawiającego do kontaktowania się z oferentami: Kierownik Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - Grażyna Krystecka (tel. wew. 324, pok. 259), II piętro, tel. (091) 570-00-71 lub inspektor Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego - Bożena Gottfried (tel. wew. 325, pok. 257), II piętro, tel. (091) 570-00-71, w godz. od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

8.O wynikach postępowania o zamówienie publiczne oferenci zostaną powiadomieni po

zakończeniu postępowania.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 16-04-2004 08:30:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-04-2004 08:30:05