ZARZĄDZENIE NR 789/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 września 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.


ZARZĄDZENIE NR 789/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 15 września 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 113/17 o powierzchni 476 m2, 113/18 o powierzchni 486m2 oraz 113/20 o powierzchni 655m2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Pyrzycach - załącznik nr 1. Granice przedmiotowych nieruchomości zaznaczone zostały na mapce stanowiącej załącznik nr 2.

2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządził R. Gutowski


OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyce Nr 789/2006

z dnia 15 września 2006r.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2006r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Nr Działki

Pow. działki

Adres

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalna wysokość postąpienia

Godzina

przetargu

1.

113/17

476m2

.

Nieruchomość położona w obrębie nr 6 przy Wałach Chrobrego Pyrzycach

77337.

. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy na podstawie której możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością realizacji usług nieuciążliwych

19 611,00zł

+22%VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca

2 000 zł

500 zł

1000

2.

113/18

486m2

Nieruchomość położona w obrębie nr 6 przy Wałach Chrobrego Pyrzycach

77337.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy na podstawie której możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością realizacji usług nieuciążliwych

20 023,00zł

+22%VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

2 000 zł

500 zł

1100

3.

113/20

655m2

Nieruchomość położona w obrębie nr 6 przy Wałach Chrobrego Pyrzycach

77338.

. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy na podstawie której możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością realizacji usług nieuciążliwych

26 619,00zł

+22%VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

2 700 zł

500 zł

1200

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 16 października 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OSOBIŚCIE W WYDZIALE ROZWOJU GMINY URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH, POK. 258 LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM 579 - 32 - 68 W GODZ. OD 700 - 1500.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 789/2006

z dnia 15 września 2006r.

Regulamin

Pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

 2. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

  • nr 113/17,

  • nr 113/18,

  • nr 113/20,

położone w obrębie geodezyjnym nr 6 w Pyrzycach.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce, do dnia 16 października 2006.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 BGŻ Oddział Pyrzyce.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U .Nr 261, poz. 2603).

Załączniki do pobrania

1 zal.do.zarz.nr.789.2006.JPG (JPG, 16KB) 2006-11-16 08:46:42 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:46:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 11:47:14