Zarządzenie Nr 790/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezin”


Zarządzenie Nr 790/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 września 2006r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezin”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, z 2006r. Nr 79, poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezin”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 790/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 września 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail: inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU Z POKRYCIEM NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIN”

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 09 października 2006r.

zakończenie: 28 listopada 2006 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Dobiszewska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BGŻ Pyrzyce nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 wadium w wysokości 1.000,00 zł, najpóźniej do dnia 25 września 2006r. do godz. 12.10

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 25 września 2006r.do godz. 12.20

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 25 września 2006r., o godz. 12.30

Zakres prac:

1. Belki, podłogi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI- wariant II (transport betonu pompą) - 13.728 m3

2. Gzymsy o wysięgu ponad 50 cm - 2.352 m3

3. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 1.488 m3

4. Hale typu lekkiego- wiązary o masie do 2t - 2.958 t

5. Elementy stalowe szczegółowe- marki i tp. - 0.229 t

6. Płatwie drewniane 6*12*300 cm - 2.390 m3 drew.

7. Rynny dachowe z PCW łączone na klej- półokrągłe o śr. 150 mm - 52.000 m

8. Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm - 22.900 m

9. Pas nadrynnowy i obróbki wiatrownic z blachy powlekanej - 29.610 m2

10. Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych ocynkowanych powlekanych T35 - 434.040 m2

11. Gąsiory z blachy powlekanej - 30.550 m

12. Rusztowania wewnętrzne - 384.000 m2

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.26.10.00-4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:47:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:47:31