Zarządzenie Nr 792/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce.


Zarządzenie Nr 792/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 września 2006r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006r. Nr 79,poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Społeczno-Administracyjnemu i Spraw Obronnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 792/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 września 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

Strona www.pyrzyce.um.gov.pl

E-mail sa@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

MONITOROWANIE TV NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC NA TERENIE GMINY PYRZYCE

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 60 dni od dnia podpisania umowy

zakończenie: 3 lata od dnia podpisania umowy

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Waldemar Gredka tel. 091/570-47-20 pok. nr 270 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 25.09.2006, do godz. 1350

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 25 września 2006r. o godz. 14.00

Przedmiotem zamówienia

monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce.

Przedmiot zamówienia obejmuje monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce w wyznaczonych miejscach przez zamawiającego.

 1. System pracy kamery musi być kompatybilny z centrum monitoringu umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.

 2. System pracy kamery musi obejmować swoim zasięgiem:

a) miasto Pyrzyce ul. Rejtana (rejon Gimnazjum, boiska, korty)

 1. Kamera musi spełniać warunki minmum:

  1. kolorowe z zumem min 18x

  2. czułość < 0,7 lux, f = 1,4 migawka 1/50 s

  3. nocne widzenie z czułością < 0,05 lux

  4. tryb pracy: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja

  5. tryb nagrywania: ciągły

  6. rejestr zdarzeń do 10 000 zdarzeń

 2. stały nadzór nad siecią ze strony oferenta

 3. Czas usunięcia zgłoszonej usterki 24 godziny

 4. Szkolenie z obsługi dla osób bezpośrednio użytkujących system

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.31.20.00, 74.23.21.00.


Uwaga! System monitoringu oparty jest o sieć IP oraz kamery IP pracujące w standardzie MPEG 4. Centrum będzie pracować na oprogramowaniu firmy Milestone Xprotect Professional.

Firma obsługująca centrum żąda za przyłączenie od jednej kamery opłaty jednorazowej w wysokości 3.500 zł netto oraz za koszt utrzymania jednej kamery w systemie 1050 zł netto miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, natomiast zamawiający zleca wykonanie usługi jaką jest monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 270, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:51:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:51:36