ZARZĄDZENIE Nr 798/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 798/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 21 września 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, Dz.U z 2006r. Nr 79 poz. 549) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Maria Kozłowska - Skarbnik Gminy - członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 4. Grażyna Łukasiewicz - Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 798/2006

Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza nabór na

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszego referent Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

I. Opis stanowiska:


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Likwidatura szkół podstawowych i przedszkoli, Wydawnictwa Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Usług Transportowych oraz stołówek szkolnych, kontrola dokumentów pod względem formalno-rachumkowym, sprawdzanie i rozliczanie kwitariuszy kasowych jednostek, sprawdzanie dziennych raportów kasowych.

 2. Kontrola odpłatności za wyżywienie oraz wyliczanie normy żywieniowej, sprawdzanie raportów rozchodu towarów na stołówkach, kontrola stanu magazynowego na koniec miesiąca.

 3. Kompletowanie dokumentów kasowych, bankowych i przekazywanie ich do księgowości celem ewidencji.

 4. Elektroniczne sporządzanie przelewów i przesyłanie ich w systemie HOME BANKING.

 5. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z opłatą skarbową (weksle).

 6. Prowadzenie miesięcznych zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7.

II. Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.

 2. mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze znajomością i stażem w księgowości.

 3. Znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw:

   • o rachunkowości,

   • o finansach publicznych,

   • o podatku od towarów i usług,

   • o podatku dochodowym od osób prawnych,

   • przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

 1. Znajomość przepisów:

    • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

    • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

    • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania Klasyfikacji środków trwałych.

    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 1. Pełna dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 3. Obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

III. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 31 października 2006 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 13 listopada 2006r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:59:52