Zarządzenie Nr 800/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Centrum Reagowania w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 800/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie powołania Gminnego Centrum Reagowania w Pyrzycach.

Na podstawie § 3 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818, z 2003r. Nr 210, poz. 2038) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia warunków kierowania zintegrowaną akcją niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w stanach nadzwyczajnego zagrożenia życia , zdrowia czy środowiska na terenie gminy Pyrzyce powołuje się Gminne Centrum Reagowania (GCR).

§ 2

Gminne Centrum Reagowania rozpoczyna funkcjonowanie na polecenie Burmistrza Pyrzyc, szefa Gminnego Zespołu Reagowania w przypadku potrzeby podjęcia działań w zakresie spraw wymienionych w § 1.

§ 3

Siedzibą Gminnego Centrum Reagowania są dwa pokoje (Nr 269B i 270) zlokalizowane na drugim piętrze siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1.

§ 4

Obsadę osobową Gminnego Centrum Reagowania stanowią grupy robocze o charakterze stałym (grupa planowania cywilnego i grupa monitorowania, prognoz i analiz) Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 5

Za organizację i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Centrum Reagowania oraz gromadzenie i aktualizowanie bazy danych niezbędnych do właściwego reagowania czyni się odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych, którego jednocześnie wyznacza się na nieetatowego Kierownika GCR.

§ 6

Gminne Centrum Reagowania w Pyrzycach pełni dyżur od godz. 7.00 do 15.00 w dni robocze w siedzibie GCR, a w godzinach 15. 00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy pozostają w dyspozycji telefonicznej, Kierownik (nieetatowy kierownik GCR) i Inspektor Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych.

§ 7

Zakres działania i sposób funkcjonowania Centrum, w tym sposób uruchamiania poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, a także wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zasadniczych zadań określa „Regulamin Gminnego Centrum Reagowania” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr.1

do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc

Nr 800/2006

z dnia 28.09.2006r.

REGULAMIN

GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA

W PYRZYCACH

  1. Ogólne zasady funkcjonowania Centrum.

Gminne Centrum Reagowania rozpoczyna swoje funkcjonowanie w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia kryzysowego lub powstania nagłego zdarzenia o tym charakterze na terenie gminy Pyrzyce. Uruchomienie Centrum odbywa się na polecenie Burmistrza Pyrzyc (szefa Gminnego Zespołu Reagowania) w celu zapewnienia warunków kierowania zintegrowaną akcją niesienia pomocy w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz środowiska na terenie gminy Pyrzyce.

Siedzibą centrum są dwa pokoje (Nr 269B i 270) zlokalizowane na II piętrze siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1. Osoby pracujące w Centrum w dni robocze oraz pozostające w telefonicznej dyspozycji w dni wolne od pracy, wyposażenie w środki łączności, sprzęt komputerowy w tym bank danych niezbędnych do reagowania kryzysowego, zapewniają pełną gotowość do natychmiastowego uruchomienia Gminnego Centrum Reagowania.

2. Zadania.

Do zadań Centrum należy:

% zbieranie, aktualizowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz możliwościach sił i środków do ich likwidacji;

% dokonywanie oceny, analiz i prognoz powstałej sytuacji kryzysowej;

% ustalenie procedur reagowania oraz tworzenie warunków zarządzania w sytuacjach kryzysowych;

% nadzorowanie uruchomienia kolejnych sił i środków reagowania, odpowiednio do decyzji Burmistrza Pyrzyc;

% organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń;

% proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zagrożenia;

% opracowanie niezbędnych dokumentów decyzyjnych i informacyjno - sprawozdawczych;

% ostrzeganie i alarmowanie ludności poprzez istniejące systemy i obrony cywilnej OSP oraz posiadane środki łączności;

% utrzymywanie ciągłej łączności z wyższymi i niższymi poziomami reagowania kryzysowego;

% prowadzenie ewidencji w zakresie wymaganych danych o członkach Gminnego Zespołu Reagowania i innych niezbędnych specjalistach oraz określenie sposobu ich powiadamiania;

% posiadanie aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze gminy;

% stwarzanie warunków umożliwiających Burmistrzowi sprawne kierowanie akcjami w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego, podejmowanie decyzji w określonych sytuacjach kryzysowych;

% koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników biorących udział w akcji ratunkowej;

% zakładanie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach biorących udział w działaniach ratowniczych;

% prowadzenie komputerowo wspieranej analizy i oceny sytuacji zagrożeń lub sytuacji kryzysowej na podkładzie mapy cyfrowej gminy;

% zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych;

% szacowanie i prowadzenie ewidencji wyrządzonych strat i szkód ludzkich oraz materialnych, spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem;

% formułowanie i stawianie zadań w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami instytucjom i podmiotom gospodarczym oraz prowadzenie kontroli ich realizacji;

% organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego;

% opracowanie zasad współdziałania z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustaleń Gminnego Zespołu Reagowania;

% tworzenie i przygotowanie do działania powszechnego systemu wykrywania i alarmowania oraz współdziałanie w organizacji monitoringu i prowadzeniu analizy zagrożeń;

% przygotowanie do działania oraz nadzór nad funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Burmistrza (Stanowiska Kierowania Burmistrza);

% obsługa kancelaryjno-organizacyjna Gminnego Zespołu Reagowania:

% organizacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie łączności reagowania na obszarze gminy;

% współpraca ze służbą operacyjno-szkoleniową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań reagowania;

% planowanie i organizowanie kontroli realizacji zadań z zakresu reagowania;

% przygotowanie okresowych analiz z zakresu reagowania;

3. Schemat organizacyjny Gminnego Centrum Reagowania

0x08 graphic
0x01 graphic

4. Skład osobowy Gminnego Centrum Reagowania

Obsadę osobowa GCR stanowią grupy robocze o charakterze stałym:

- grupa planowania cywilnego,

- grupa monitorowania, prognoz i analiz,

Skład grup określony jest w zarządzeniu Nr 97/03 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia
06 października 2003 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu.

W sytuacjach kryzysowych Burmistrz może powołać spośród pracowników etatowych Urzędu Miejskiego i jednostek podległych osoby do pełnienia dyżuru w Centrum.

Skład osobowy poszczególnych zmian dyżuru w Centrum ustala nieetatowy Kierownik GCR.

W każdej ze zmian wyznacza się Kierownika Zmiany.

5. Funkcjonowanie Centrum.

W warunkach normalnych (bez zagrożeń) Centrum w swojej siedzibie w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pełni dyżur w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

W pozostałym czasie tj. w godzinach od 15.00 do 7.00 w dni robocze, oraz w dni wolne od pracy, pozostaje w dyspozycji telefonicznej Kierownik (nieetatowy kierownik GCR) i Inspektor Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych.

W sytuacjach kryzysowych zależnie od charakteru, oraz aktualnych potrzeb i możliwości Burmistrz Pyrzyc uruchamia do odwołania całodobowe dyżury w Centrum, w systemie 3-zmianowym (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00).

6. Sposób uruchamiania Centrum poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego i osoby

odpowiedzialne za uruchomienie.

Odpowiedzialnym za uruchomienie GCR na polecenie Burmistrza Pyrzyc jest Kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych.

Pozostający w dyspozycji telefonicznej Kierownik (nieetatowy kierownik GCR) i Inspektor Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniu kryzysowym określone osoby funkcyjne (Burmistrza Pyrzyc, Sekretarza Gminy) wszelkimi dostępami, środkami, komunikacyjnymi np. telefon, kurier itp.

Po podjęciu przez Burmistrza decyzji o uruchomieniu Centrum, odpowiedzialny za jego uruchomienie jest Kierownik (nieetatowy kierownik GCR) Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego, który zawiadamia pozostałe osoby funkcyjne Centrum o konieczności przybycia do Centrum i podjęcia stosownych działań związanych z pełnieniem dyżuru i wykonywaniem zadań nałożonych na GCR.

  1. Wyposażenie.

Gminne Centrum Reagowania wyposażone jest w środki łączności, bank danych do analizy i oceny zagrożeń, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt informatyczny oraz niezbędne środki kancelaryjne, formularze i inne urządzenia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań Centrum.

Łączność oraz obsługę kancelaryjną zabezpiecza Urząd Miejski.

  1. Organizacja łączności.

Gminne Centrum Reagowania utrzymuje łączność telefoniczną i faksową w sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz łączność radiotelefoniczną w sieci Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Urzędy Miast i Gmin oraz Urzędy Gmin wchodzące w skład Powiatu Pyrzyckiego.

Zakres częstotliwości i kryptonimy ustala:

w sieci PCZK - Pełnomocnik Starosty ds. OC, ZK, spraw obronnych i współpracy z powiatowymi służbami i strażami po uzgodnieniu z Wydz. ZK Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Gminne Centrum Reagowania utrzymuje łączność telefoniczną z Centrami Reagowania sąsiednich gmin.

Koszty związane z eksploatacją środków łączności ponosi Urząd Miejski.

Burmistrz

KIEROWNIK GCR

ZESPÓŁ INFORMACYJNO - DYŻURNY

GRUPA PLANOWANIA CYWILNEGO

GRUPA MONITOROWANIA, PROGNOZ I ANALIZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 09:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 09:04:21