Zarządzenie Nr 802 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 802 /2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81 012zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 81 012zł

w tym:

Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 68 965zł

rozdział 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie o kwotę 68 965zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 68 965zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 12 047zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne o kwotę 7 081zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 7 081zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze o kwotę 4 966zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4 966zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81 012zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 81 012zł

w tym:

Dział 751Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 68 965zł

rozdział 75109Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie o kwotę 68 965zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 38 480zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 585zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 368zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 532zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 12 047zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne o kwotę 7 081zł

§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 7 081zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze o kwotę 4 966zł

§4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 097zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 142zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 27zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 700zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 31 458174zł

- dochody na zadania własne 26 264 284zł - dotacje celowe na zadania zlecone 5 193 890 zł

Wydatki ogółem 36 084 247zł

- wydatki na zadania własne 30890 357zł

- wydatki na zadania zlecone 5 193 890zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:16:32