Zarządzenie Nr 803/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 803/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 300 730 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 300 730 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 20 000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne

i kartograficzne o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 14 400 zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 2 400 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 400 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 12 000 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

§ 4350 zakup usług do sieci Internet o kwotę 3 000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 62 698 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9 560 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 370 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 190 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 28 700 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 800 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 24 438 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24 438 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 116 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 95 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 92 290 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 710 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 21 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 20 287 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe o kwotę 20 000 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 287 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 287 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 11 302 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11 302 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 11 302 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 33 136 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6 056 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 056 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach o kwotę 17 080 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 17 080 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego o kwotę 340 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

Kultury o kwotę 340 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 340 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 21 567 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej -OSiR o kwotę 11 586 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 752 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 743 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 104 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 1 340 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 447 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 8 001 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 8 001 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 1 980 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 980 zł

§2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 300 730 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 300 730 zł

w tym:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 20 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 14 400 zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 2 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 400 zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 12 000 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 62 698 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9 560 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 060 zł § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 500 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 23 200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 200 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska o kwotę 19 938 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 223 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 930 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 275 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 510 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 116 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 23 000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 081 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 9 000 zł

§ 4300zakup usług pozostałych o kwotę 3 632 zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 887 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 21 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 32 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 614 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1 500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 239 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 14 647 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne - UM o kwotę 40 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 633 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 610 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 353 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 5 900 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 320 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 2 934 zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 20 287 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20 287 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 939 zł

§ 4330 Zakup usług przez JST od innych JST o kwotę 9 061 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 287 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 11 302 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11 302 zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 10 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 260 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 42 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 33 136 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 27 136 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 49 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 080 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego o kwotę 340 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

Kultury o kwotę 340 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 340 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 21 567 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej -OSiR o kwotę 11 586 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 658 zł

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 473 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 158 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 260 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 858 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 286 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5 205 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł

§ 4418 podróże służbowe krajowe o kwotę 8 zł

§ 4419 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 176 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 8 001

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 001 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 1 980 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 980 zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dz.801 rozdział 80101

§

SP Pyrzyce

SP Mielęcin

SP Żabów

OGÓŁEM

4010

100 000

12 290

112 290

4110

0

2 710

2 210

4300

0

500

500

RAZEM

100 000

500

15 000

115 500

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80101

§

Sp Mielęcin

SP Okunica

SP Żabów

RAZEM

4010

.

20 000

.

20 000

4170

.

.

400

400

4210

-

3 481

5 600

9 081

4270

9 000

9 000

4300

-

4 132

.

4 132

4430

500

387

.

887

RAZEM

500

28 000

15 000

43500

80132 - Szkoła Muzyczna - 40 000 zł

§ 4010 - 23 633 zł

§ 4110 - 4 000 zł

§ 4120 - 610 zł

§ 4170 - 2 353 zł

§ 4240 - 5 900 zł

§ 4280 - 320 zł

§ 4410 - 250 zł

§ 4440 - 2 934 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:17:50