Zarządzenie Nr 825/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym Nr 71 w miejscowości Żabów gmina Pyrzyce”


Zarządzenie Nr 825/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 października 2006r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym Nr 71 w miejscowości Żabów gmina Pyrzyce”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, z 2006r. Nr 79, poz.551), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym nr 71 w miejscowości Żabów gmina Pyrzyce”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 825/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 października 2006r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail: inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym nr 71 w miejscowości Żabów gmina Pyrzyce”

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 08 listopada 2006r.

zakończenie: 20 grudnia 2006r..

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro),

oraz Bolesław Gąsiorowski w sprawach dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych - tel. kom.0603112628 lub 091/5701 613

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 30 października 2006r.do godz. 11.15

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 30 października 2006r., o godz. 11.30

Zakres prac:

1. Wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych z PCV:

- 1,50 x 1,50 szt. 40

- 1,20 x 1,50 szt. 4

- 0,90 x 1,20 szt.2

- 0,60 x 1,50 szt.1

2. Obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej.

3. Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

4. Obróbka ościeży.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45.42.10.10 - 4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:31:42