ZARZĄDZENIE NR 827/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 października 2006r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu


ZARZĄDZENIE NR 827/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 20 października 2006r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

* 1.1. Ogłosić pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

* 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi

Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska


O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 827/2006

z dnia 20 października 2006 r.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.
Numer działki i KW
Powierzchnia
działki i adres
 
Przeznaczenie
Cena
wywoławcza
 Wysokość wadium
Minimalna wysokość postąpienia
Godzina
1.
317/2
KW brak
0,07 ha Mielęcin gmina Pyrzyce

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość rolna.

 
2.387,- zł
 
500,- zł
 
50,- zł
 
1000
 
2.
 
178/7
KW 70736
 
 
+
 
 
 
201/29
w udziale do 2834/10000
KW 7220
 
301 m2
Pyrzyce
obręb 6

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przewiduje się możliwość wprowadzenia nieuciążliwej, wbudowanej funkcji usługowo – rzemieślniczej.

 
 
 
12 371,- zł
 
 
+
 
 
21 263,- zł
 
Łącznie

33 634,- zł

 
 
 
 
 
 
 
 
3 500,- zł
 
 
 
 
 
 
 
 
350,- zł
 
 
 
 
 
 
 
1100
 
1348 m2
Pyrzyce
obręb 6

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość stanowi teren obsługi komunikacji – zespół zabudowy garażowej, wraz z dojazdem od ulicy Kościuszki.


 

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia działek nr 178/7 i 201/29, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce w terminie do 21 listopada 2006 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32 -68 w godz. od 700- 1500.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 827/2006

z dnia 20 października 2006r.

Regulamin

Przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu są działki numer 317/2 o powierzchni 0,07 ha, położona w Mielęcinie gmina Pyrzyce oraz działki nr 178/7 i 201/29, położone w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ Oddział Pyrzyce do dnia 21 listopada 2006 r.

 4. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu przetargu w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 BGŻ Oddział Pyrzyce.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 10. Opłaty notarialne i wszelkie inne koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości pokrywa nabywca.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

14. Przetarg może zostać odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z

dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:32:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:40:48