Zarządzenie Nr 828/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”


Zarządzenie Nr 828/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,poz.128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz.1362, Nr 184, poz.1539), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 828/06 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Listopad 2006 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Danuta Marciniak tel. 091 579 32 54 i Jan Liśkiewicz tel. 091 579 32 55, pok. Nr 276, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - nie wymagane.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 02 listopada 2006 r., do godz. 1030.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 02 listopada 2006 r. o godz.1100.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 276, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową- odpłatnie 10 zł +22% podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazmierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:41:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:41:31