Zarządzenie Nr 829/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006r. w sprawie: wdrożenia do realizacji „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli”.


Zarządzenie Nr 829/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2006r.

w sprawie: wdrożenia do realizacji „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli”.

Na podstawie § 1 ust 1 i 2 i § 2 uchwały Nr LI/409/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce”, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustalam wzór „Zgłoszenia Nauczyciela” do „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam wzór „Porozumienia” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 829/06

Burmistrza Pyrzyc

WZÓR

Zgłoszenie przystąpienia do Programu

Ja niżej podpisany _________________________________________________

imię i nazwisko nauczyciela

Zgłaszam przystąpienie do „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” i wnoszę o rozwiązanie stosunku pracy/umowy o pracę z dnia ..............................

na mocy porozumienia stron z dniem ........................................

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 88 ust. 1, 1b, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „Kartą Nauczyciela” do uzyskania świadczenia emerytalnego. W przypadku nie uzyskania świadczenia emerytalnego z powodu niespełnienia warunków do wcześniejszej emerytury nie będę wnosił roszczeń o wypłatę dodatkowej odprawy.

Oświadczam, że w przypadku dotrzymania przez Pracodawcę warunków porozumienia stron ustalającego warunki rozwiązania umowy o pracę /stosunku pracy w oparciu o „Program dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Pracodawcy związanych z rozwiązaniem umowy o pracę /stosunek pracy/.

Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, iż odmowa Pracodawcy (podtrzymana przez Burmistrza) nie skorzystania przeze mnie z „Programu” nie rodzi po mojej stronie żadnych roszczeń finansowych.

Niniejszy wniosek o rozwiązanie umowy o pracę/stosunek pracy za porozumieniem stron dotyczy wyłącznie rozwiązania umowy o pracę/stosunku pracy w warunkach „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę”, a w przypadku odmowy Pracodawcy na moje przystąpienie do Programu, wniosek o rozwiązanie umowy o pracę/stosunku pracy za porozumieniem stron należy traktować jako niebyty.

Pyrzyce, dnia ................................ ............................................

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 829/06

Burmistrza Pyrzyc

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ............................. w Pyrzycach, pomiędzy;

  1. ................................................ - reprezentowana/ym przez ......................................

(nazwa jednostki) (dyrektora)

zwanym/ą dalej „Pracodawcą”, a

  1. ........................................... zam. .................................

zwanym dalej „Nauczycielem”

o następującej treści:

§ 1

Strony zawierają niniejsze porozumienie w związku z przyjęciem złożonego przez Nauczyciela zgłoszenia o przystąpieniu do „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” wprowadzonego uchwałą LI/409/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31.05.2006r.

§ 2

1. Strony postanawiają, że w związku z przystąpieniem do „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce” oprócz świadczeń przysługujących w związku z przejściem na emeryturę - wypłacona zostanie dodatkowa odprawa w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Odprawa dodatkowa wypłacona zostanie w terminie 4. miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy, nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego w którym nastąpiło przejście na emeryturę.

3. Wypłata odprawy dodatkowej nastąpi na konto nauczyciela lub w kasie Pracodawcy.

§ 3

Nauczyciel oświadcza, że wypłacenie dodatkowej oprawy wyczerpuje wszelkie jego roszczenia w stosunku do pracodawcy w związku z rozwiązaniem łączącego ich stosunku pracy.

§ 4

Podjęcie przez Nauczyciela ponowne pracy w jednostce oświatowej na terenie Gminy Pyrzyce wiąże się ze zwrotem dodatkowej odprawy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od daty uzyskania odprawy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 5

W sprawach nieunormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Pracodawcy tj. jeden do akt osobowych i jeden dla księgowości oraz jeden dla Nauczyciela.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

................................                                                                                      .....................................

(Nauczyciel)                                                                                                             (Pracodawca)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:44:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:46:07