Uchwała Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr LII/418/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Pyrzyce


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266) Rada Miejska uchwala , co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Pyrzyce.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266),

 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

 3. wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Pyrzyce,

 4. lokalu - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1 § 2 wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce,

 5. gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z póź. zm.),

 6. usamodzielnianych wychowankach - należy przez to rozumieć wychowanków opuszczających, na skutek uzyskania pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, w stosunku do których na gminie ciąży obowiązek udzielenia pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz.U. Nr 6, poz.45 z 2005r.),

 7. rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć rodziny określone w art.72 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

 8. dochodzie - należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały
  już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,

 9. osobach (gospodarstwach domowych) znajdujących się w niedostatku
  - należy przez to rozumieć osoby (gospodarstwa domowe), których udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek
  o przyznanie lokalu socjalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. 25% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie jednoosobowym,

 2. 70% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie wieloosobowym,

 1. osobach (gospodarstwach domowych) o niskich dochodach - należy przez to rozumieć osoby (gospodarstwa domowe), których udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. 175% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie jednoosobowym,

 2. 125% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego - w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. 1.Wynajmując lokale Gmina Pyrzyce realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz z praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały na podstawie wcześniejszych uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach
Nr XXXVI/418/01 z dnia 25 października 2001r. (Dz.U. Woj. Zach. Nr 57, poz.1692). ze zmianami uchwała Nr V/24/03 z dnia 29 stycznia 2003r. (Dz.U. Woj. Zach. Nr 24, poz.319).

2. Lokale wynajmowane są osobom:

 1. umieszczonym w wykazach osób na liście mieszkaniowej, zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, sporządzonych przed dniem wejścia w życie uchwały,

 2. wyłonionym w oparciu o zasady określone w uchwale.

3. Zawarcie umowy najmu lokalu, z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu, może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości nie przekraczającej 6-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

Rozdział 2. Zasady wynajmowania lokali socjalnych i zamiennych.

§ 4. 1. Lokale socjalne wynajmowane są osobom zamieszkującym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Pyrzyce i pozostającym w niedostatku,
o których mowa w § 2 pkt 9 uchwały.

2.Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej kolejności:

 1. osobom pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

 2. osobom, którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu,

 3. osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
  i znajdującym się w niedostatku.

 4. zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na katastrofalny stan techniczny.

3. Na lokale socjalne przeznacza się wolne lub opróżnione lokale usytuowane
w budynkach komunalnych o obniżonym standardzie.

4.Realizacja przydziału lokali socjalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby

oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o

której mowa w § 13, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 § 4.

§ 5. 1.Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony maksymalnie do trzech lat.

 1. Najem lokalu socjalnego zostaje, z zastrzeżeniem ust. 3, przedłużony na

wniosek najemcy na kolejny okres do trzech lat, jeżeli najemca ubiegający

się o przedłużenie umowy nadal znajduje się w niedostatku.

 1. Osobom zamieszkałym w lokalach socjalnych, jeżeli dochody ich gospodarstwa domowego wzrosły ponad wysokość ustaloną dla najmu lokali socjalnych, proponuje się zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu bądź zawarcie umowy na lokal wskazany przez Gminę Pyrzyce.

 1. Odrzucenie dwóch propozycji zamiany lokalu stanowi podstawę wystąpienia Gminy Pyrzyce lub podmiotu przez niego upoważnionego do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy najmu.

§ 6. 1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:

 1. zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu,

 2. zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na inwestycje,

 3. zamieszkującym w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie na cele użyteczności publicznej.

 1. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.

 2. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.

 3. Realizacja przydziału lokali zamiennych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13. Może jednak nastąpić przyspieszenie wykwaterowania z danego budynku, gdy konieczność taka wynika z opinii o pogarszającym się stanie technicznym, wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub z opinii służb technicznych.

Rozdział 3. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych.

§ 7. Lokale mieszkalne, które ze względu na swój standard nie są wynajmowane jako socjalne lub zamienne, wynajmuje się, z zastrzeżeniem § 9

i §10 uchwały, osobom o niskich dochodach, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

 1. zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Pyrzyce, w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,

 2. przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego, nie przekracza poziomu określonego w § 2 pkt 10 uchwały,

 3. nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Pyrzyce,

 4. nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:

 1. prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,

 2. spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 3. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 4. prawa najmu lokalu mieszkalnego,

 5. prawa własności lub współwłasności działki budowlanej;

 1. są wychowankami opuszczającymi w wyniku uzyskania pełnoletności domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o uprawnieniach domu dziecka oraz opuszczającymi rodziny zastępcze i w okresie 1 roku od daty usamodzielnienia się złożą stosowny wniosek o najem lokalu.

§ 8. Gmina Pyrzyce może wynająć lokal mieszkalny z pominięciem warunków określonych w § 7 osobie o statusie byłego zesłańca narodowości polskiej mieszkającej obecnie w Republice Kazachstanu i innych republikach środkowo-azjatyckich byłego ZSRR, w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską.

§ 9. 1.Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, mogą być wynajmowane w drodze publicznego przetargu ustnego w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu - o ile nie ma osób (gospodarstw wielodzietnych) umieszczonych na liście mieszkaniowej.

2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej, co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

3. Stawkę wywoławczą do przetargu stanowi maksymalna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce, obowiązująca w dniu ogłoszenia przetargu.

4.Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1, zawiera się na czas nieoznaczony.

§ 10. 1.Najemca lokalu chcący oddać w podnajem lokal przez siebie najmowany musi uzyskać zgodę Gminy Pyrzyce.

2.Gmina Pyrzyce w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę.

3.Gmina Pyrzyce negatywnie rozpatruje wniosek najemcy o wyrażenie zgody na podnajem lokalu, jeżeli:

 1. budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki,

 2. najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu,

 3. wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu,

 4. gdy zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje przegęszczenie,
  w wyniku którego na jedną zamieszkującą osobę w lokalu przypadnie poniżej 5 m2 łącznej powierzchni pokoi,

4.Podnajęcie lokalu przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody określonej w ust. 1 stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

Rozdział 4. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 11.1.Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku o wynajęcie lokalu oraz udokumentowania spełniania odpowiednich warunków określonych przepisami lub uchwałą, od spełnienia których uzależniona jest możliwość zawarcia z nimi umowy najmu lokalu.

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosków osób, o których mowa w ust.1, jest spełnianie wymogów określonych w § 4 w przypadku lokali socjalnych i § 7 uchwały w przypadku lokali mieszkalnych.

3.Burmistrz w celu zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków zarządzeniem powoła Komisję Mieszkaniową i określi jej skład oraz tryb pracy.

4.Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 określi ponadto wzory następujących dokumentów:

 1. wniosek o najem lokalu,

 2. deklaracja o dochodach,

 3. protokół z przeglądu lokalu mieszkalnego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, w związku z ubieganiem się o lokal z zasobów Gminy Pyrzyce,

 4. wykaz chorób, uzasadniający przyznanie punktów za stan zdrowotny osoby ubiegającej się o lokal bądź członków jego gospodarstwa domowego,

 5. karty oceny wniosku do ustalenia kolejności na liście mieszkaniowej,

 6. wniosek o zamianę lokalu,

 7. protokół rozpatrzenia wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

 1. Rada Miejska w Pyrzycach, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, może delegować od jednego do czterech przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Powołanie do składu komisji następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.

 2. W przypadku nie wydelegowania przedstawicieli Rady do składu Komisji Burmistrz powołuje skład Komisji według własnego uznania.

 3. Właściwy wydział Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach przyjmuje udokumentowane wnioski osób, o których mowa w ust. 1 i 2, według kolejności zgłoszeń, nadając wnioskowi numer i umieszczając niezbędne dane w rejestrze.

 4. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub niezłożone zostały wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 21-dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 5. Przy rozpatrywaniu wniosku oceniane są potrzeby mieszkaniowe wszystkich członków gospodarstwa domowego, mających zamieszkać w lokalu, którego dotyczy wniosek. W sytuacji, gdy wnioskodawca wykazuje we wspólnym gospodarstwie domowym osoby posiadające uprawnienia do zamieszkiwania
  w innym lokalu, dokonywana jest ocena warunków mieszkaniowych w obu tych lokalach.

§ 12.1.Złożone kompletne wnioski o najem lokalu podlegają wstępnej weryfikacji przez właściwy wydział Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach pod kątem spełnienia wymogów uchwały, wnioski pozytywnie zweryfikowane przedkładane są do opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. W razie wątpliwości co do dochodu deklarowanego przez osoby składające wniosek o najem lokalu, mają zastosowanie przepisy art.7 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266).

3.Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonuje końcowej oceny wniosków pozytywnie zweryfikowanych, w oparciu o punktację różnicującą sytuację rodzinną i mieszkaniową i na podstawie uzyskanej łącznej liczby punktów kwalifikuje wnioskodawców na odpowiednim miejscu na liście mieszkaniowej osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal wnioskowanego typu.

4.Punktację, o której mowa w ust. 2, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5.Wnioski, które nie spełniają wymogów uchwały, rozpatrywane są negatywnie.

§ 13.1.Na podstawie wniosków zweryfikowanych pozytywnie przy udziale Komisji Mieszkaniowej, do końca lutego każdego roku kalendarzowego sporządzany jest projekt listy mieszkaniowej osób, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu typu:

 1. socjalnego,

 2. zamiennego,

 3. mieszkalnego.

2. Projekt listy mieszkaniowej poddawany jest konsultacji społecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pyrzyce przez okres 30 dni od dnia jego sporządzenia.

3.Ewentualne odwołania od projektu listy przyjmowane są do 30 czerwca roku kalendarzowego i rozpatrywane przy udziale Komisji Mieszkaniowej. Uznane odwołania są uwzględniane w ostatecznej liście mieszkaniowej.

4.Ostateczna lista mieszkaniowa, o której mowa w ust. 3, powinna być sporządzona do dnia 31 lipca roku kalendarzowego, z wyodrębnieniem każdej grupy lokali, z uwzględnieniem punktacji decydującej o kolejności zawierania umowy najmu.

5.Lista mieszkaniowa zawierająca wnioski osób uprawnionych do wynajęcia lokalu socjalnego, zamiennego oraz mieszkalnego, sporządzona na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie uchwały, jest włączana do projektu listy mieszkaniowej, o którym mowa w ust.1.

6.Projekt oraz ostateczną listę mieszkaniową osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o której mowa w ust. 1 i 4, zatwierdza Burmistrz Gminy Pyrzyce.

§ 14.1.Lista mieszkaniowa osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 4 uchwały podlega stałej weryfikacji w ciągu roku kalendarzowego. Weryfikacja ta polega na aktualizacji informacji mających wpływ na udzielenie przez Gminę Pyrzyce pomocy mieszkaniowej osobom umieszczonym na liście, w związku z czym osoby te zawiadamia się o konieczności ponownego przedłożenia odpowiednich dokumentów, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

2.Skreśleniu z listy mieszkaniowej osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej podlegają osoby, które:

 1. nie przedłożyły dokumentów umożliwiających aktualizację wszystkich informacji mających wpływ na udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę Pyrzyce;

 2. przestały spełniać przesłanki umożliwiające udzielenie im pomocy mieszkaniowej przez Gminę Pyrzyce.

3.Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji okaże się, że osoba umieszczona na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 4 uchwały, przestała spełniać przesłanki umożliwiające zawarcie umowy najmu określonego rodzaju lokalu, ale jednocześnie spełnia przesłanki umożliwiające zawarcie umowy najmu innego rodzaju lokalu spośród wymienionych w § 13 ust. 1, to osoba ta jest umieszczana na liście mieszkaniowej osób oczekujących na lokal odpowiadający spełnianym przez nią przesłankom.

§ 15. Postanowień §12 i §13 nie stosuje do wynajmowania lokali osobom:

 1. wskazanym do przekwaterowania z lokali i budynków przeznaczonych do remontu lub modernizacji;

 2. pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;

 3. o których mowa w §8 uchwały.

§ 16.1.Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu, spełniająca określone w uchwale przesłanki umożliwiające zawarcie z nią umowy najmu, otrzymuje propozycję zapoznania się z położeniem i stanem technicznym lokalu. Dwukrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajęcia kolejnych lokali powoduje przesunięcie tej osoby na ostatnią pozycję odpowiedniego wykazu osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej przez Gminę Pyrzyce.

2.W przypadku przyjęcia propozycji wynajęcia określonego lokalu, Gmina Pyrzyce z osobą, o której mowa w ust. 1, zawiera umowę najmu.

§ 17. 1. Gmina Pyrzyce może upoważnić inne osoby, do zawierania umów najmu z osobami, które przyjęły ofertę zawarcia umowy najmu proponowanego lokalu. Wówczas zawarcie umowy najmu następuje po wydaniu przez Burmistrza skierowania do zawarcia umowy najmu z osobą, o której mowa w § 16 ust. 1 uchwały. Umocowanie to obejmuje również uprawnienie do wypowiadania zawartych umów najmu.

Rozdział 5. Zasady postępowania z osobami używającymi lokali bez tytułu prawnego, w tym z takimi, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 18.1.Gmina Pyrzyce może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z pominięciem zasad przydziału lokali z osobami, które:

 1. pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego
  i zamieszkiwały z nim stale albo są ujęte w umowie najmu jako osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, jeżeli osoby te spełniają wymóg §7 uchwały, z najemcą została rozwiązana umowa najmu a lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,

 2. pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci,
  w którego najem nie wstąpiły ponieważ nie należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, a są jednak osobami bliskimi najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), jeżeli osoby te zamieszkiwały z najemcą przez co najmniej 2 lata albo są ujęte w umowie najmu, lokal nie jest zadłużony
  z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, a z najemcą, który lokal opuścił została rozwiązana umowa najmu,

 3. zamieszkują w lokalu do którego utraciły tytuł prawny i złożą wniosek
  o przyznanie lokalu o niższym standardzie i czynszu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z wyłączeniem okresu 2 lat zamieszkiwania z najemcą. Uwzględnienie takiego wniosku wymaga pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3.Osoby, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1 obowiązane są lokal opuścić pod rygorem wystąpienia wynajmującego lokal do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu.

Rozdział 6. Postępowanie w przypadku modernizacji, rozbudowy, nadbudowy
i adaptacji.

§ 19.1.Przeprowadzenie przez najemcę modernizacji lokalu wymaga zgody osoby, z którą została zawarta umowa najmu.

2. W przypadku podziału lokalu zgoda na podział może być wyrażona, o ile lokale powstałe w jego wyniku będą spełniały wymogi samodzielności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 ze zm.).

3. Lokal może być podzielony także w wyniku orzeczenia sądu, określającego sposób korzystania z lokalu.

 1. Po dokonanej modernizacji polegającej na połączeniu lub podziale lokalu Gmina Pyrzyce wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu nowopowstałego lokalu lub lokali. Umowy najmu, o których mowa w ust. 4, mogą być zawarte ze współnajemcą lub osobą uprawnioną do zamieszkiwania w lokalu.

§ 20.1.Nadbudowie mogą podlegać budynki komunalne, a przebudowie zbędne pomieszczenia niemieszkalne w tych budynkach pod warunkiem wskazania ich przez osobę zarządzającą budynkiem.

2. Przebudowie i nadbudowie nie podlegają strychy w komunalnych budynkach mieszkalnych, wykorzystywane jako ogólnodostępne suszarnie, w przypadku braku możliwości pozostawienia do ogólnego użytku suszarni o powierzchni odpowiadającej normie 0,5 m2 powierzchni suszarni na 1 mieszkańca danej klatki schodowej, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia suszarni pozostała po adaptacji nie może być mniejsza niż 6 m2.

3.Wykonanie modernizacji lub przebudowy istniejącego lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach komunalnych na cele mieszkaniowe przez:

 1. najemcę lokalu,

 2. osobę umieszczoną na wykazach osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, wymaga zgody Gminy Pyrzyce.

4.Wykaz powierzchni do adaptacji wraz z opiniami technicznymi dotyczącymi możliwości i zakresu wykonywania prac budowlanych przedkłada zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Pyrzyce.

 1. Wykaz powierzchni do adaptacji podawany jest do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach oraz publikacji w prasie lokalnej o możliwości składania wniosków o przydział takiej powierzchni do adaptacji.

 2. Wybór osób (gospodarstw domowych) dokonywany jest po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.

 3. Pierwszeństwo adaptowania powierzchni pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne posiadają osoby umieszczone na wykazach osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej, bądź najemcy lokali,
  w których na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada nie więcej niż 5m2 powierzchni pokoi, a najemcy ci zamieszkują w lokalach znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji.

 4. Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 odbywa się zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na koszt i ryzyko osób wnioskujących o tę przebudowę.

 5. Dopuszcza się, za zgodą Gminy Pyrzyce, możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejącego lokalu, położonego w budynku komunalnym wykraczającej poza obrys kondygnacji przyziemnych.

 6. W przypadku rozbudowy lub przebudowy lokali położonych w budynkach

wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarach objętych

ochroną konserwatorską, oprócz zgody, o której mowa w ust. 3, wymagane

jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.

 1. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Gmina Pyrzyce wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku przebudowy.

 2. Osobom, którym została przydzielona powierzchnia do adaptacji, a które
  w terminie do 3 lat od daty podpisania umowy z zarządcą budynku nie uzyskają pozwolenia na budowę i nie rozpoczną prac budowlanych, może być ona odebrana i przeznaczona do ponownego przydziału.

Rozdział 7. Warunki dokonywania zamiany lokali i wielopłaszczyznowy system zamiany lokali.

§ 21.1.Najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu w celu poprawy warunków zamieszkiwania, jeżeli:

 1. stan zdrowia, trwałe kalectwo najemcy lub współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego uzasadnia zawarcie umowy najmu lokalu o wyższym standardzie lub lokalu o korzystniejszej lokalizacji;

 2. zajmowany przez najemcę lokal spełnia kryteria lokalu socjalnego lub nie odpowiada potrzebom najemcy z uwagi na zbyt małą powierzchnię lub złe wyposażenie techniczne, a najemca chce poprawić swoje warunki mieszkaniowe;

 3. dokonanie zamiany uzasadnione jest szczególnymi względami społecznymi, a okoliczności te znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach;

 4. zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży w stosunku do jego potrzeb i najemca chce zamienić dotychczas zajmowany lokal na inny
  o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie.

2. Jeżeli zamiana zmierza do rozdzielenia osób wspólnie zamieszkałych
w jednym lokalu pomiędzy dwa lub więcej lokali, po dokonaniu zamiany umowa najmu może być zawarta również z wstępnymi, zstępnymi, osobami przysposobionymi albo rodzeństwem najemcy - pod warunkiem, że osoby te zamieszkują stale z najemcą do czasu zamiany lokali i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

§ 22. 1.Zamiana lokali może również nastąpić w wyniku propozycji złożonej przez zarządcę budynków komunalnych najemcy posiadającemu zaległości
w opłatach za używanie lokalu; w celu uniknięcia rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu, przedkładana jest propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie;

2. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1, jest spłata zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią. Nieprzyjęcie przez najemcę propozycji zamiany lokalu i niespłacenie zaległości w opłatach za używanie lokalu, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu.

§ 23. 1.Zamiany lokali mieszkalnych mogą być dokonywane pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce a:

 1. innymi najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce,

 2. najemcami lokali mieszkalnych nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,

 3. właścicielami lokali mieszkalnych,

 4. osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Zamiana lokali, z których jeden obciążony jest zaległościami z tytułu najmu a wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce, może być realizowana po uregulowaniu długu.

3.W przypadku zamiany lokalu na lokal w innych zasobach wymagana jest zgoda dysponenta tego lokalu wydana na piśmie.

4.W przypadku zamiany lokalu na lokal lub dom własnościowy zawarcie umowy najmu może nastąpić po sporządzeniu aktu notarialnego przeniesienia własności.

5.Osoby zainteresowane zamianą muszą złożyć stosowne wnioski o zamianę lokali i uzyskać zgodę Gminy Pyrzyce.

Rozdział 8. Przepisy końcowe.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pyrzyce.

§ 25. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXVI/418/01 z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, ze zmianami uchwała Nr V/24/03 z dnia 29 stycznia 2003r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały

Nr LII/418/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

Dla ustalenia kolejności na rocznych wykazach osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu stosuje się ocenę wyrażoną w punktach. Oceniane są poniżej wyszczególnione okoliczności występujące u wnioskujących. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności w danej grupie osób na liście mieszkaniowej.

Ocenie podlegają:

 1. Czas oczekiwania na lokal - za każdy pełny miesiąc oczekiwania:

do 12 m-cy 1,0 pkt

do 24 m-cy 1,1 pkt

do 36 m-cy 1,2 pkt

do 48 m-cy 1,3 pkt

do 60 m-cy 1,4 pkt

do 72 m-cy 1,5 pkt

do 84 m-cy 1,6 pkt

do 96 m-cy 1,7 pkt

do 108 m-cy 1,8 pkt

do 120 m-cy i więcej 1,9 pkt

 1. Zagęszczenie lokalu poniżej 5,00 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę obliczone wg załączonego wzoru wniosku.

 2. Liczba rodzin zamieszkujących w lokalu:

1 rodzina   0 pkt

2 rodziny 10 pkt

3 rodziny 20 pkt

4 i więcej rodzin 40 pkt

 1. Niskie wyposażenie lokalu:

za brak centralnego ogrzewania   5 pkt

za brak ciepłej wody   5 pkt

za brak łazienki   5 pkt

za brak gazu bezprzewodowego   5 pkt

za brak kuchni   5 pkt

 1. Rodzaj zajmowanego lokalu:

podnajem 10 pkt

wspólnie z rodzicami   6 pkt

 1. Okres zamieszkiwania na terenie gminy:

do 1 roku     0 pkt

do 2 lat   20 pkt

do 3 lat   40 pkt

do 4 lat   60 pkt

do 5 lat   80 pkt

więcej jak 5 lat 100 pkt

 1. Stan zdrowotny rodziny:

inwalidztwo, osoby specjalnej troski do 50 pkt za każda osobę

choroby przewlekłe i uciążliwe do 50 pkt za każdą osobę

 1. Stan rodziny:

rodzina niepełna 20 pkt

rodzina wielodzietna (4 i więcej dzieci) 20 pkt.

Inne szczególne sytuacje (patologia, konflikty) do 15 pkt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 09:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 09:35:35