Uchwała Nr LII/420/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach


Uchwała Nr LII/420/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się gminną jednostkę organizacyjną o nazwie:

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Pyrzycach.

§ 2. Siedziba jednostki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 2.

§ 3. Jednostka korzystać będzie z wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach na zasadach określonych w umowie.

§ 4. Jednostka jest publiczną, realizującą wyłącznie kształcenie

artystyczne szkołą muzyczną I stopnia - o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dającą podstawowe wykształcenie muzyczne.

§ 5. Jednostce nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXII/147/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie funkcjonowania w Pyrzycach punktu zamiejscowego Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik

do uchwały Nr LII/420/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

Statut szkoły

§ 1.

Nazwa i typ szkoły

 1. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia w Pyrzycach ul. Poznańska 2.

 2. Szkoła używa pieczęci w brzmieniu: Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia 74-200 Pyrzyce, ul. Poznańska 2, tel. 091- 570-09-57 lub 091 - 570-11-30

 3. Szkoła używa skrótu: PSM I st. 74-200 Pyrzyce, ul. Poznańska 2.

 4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

0x01 graphic

§ 2.

Inne informacje o szkole

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Pyrzyce.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Sztuki poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową.

 4. Szkoła prowadzi nauczanie na poziomie szkoły muzycznej I stopnia w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

5. Nauczanie gry na klasycznych instrumentach muzycznych tj.: fortepian, skrzypce, akordeon, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja - w cztero lub sześcioletnim cyklu.

6.Możliwe jest prowadzenie innych specjalności oraz zespołów muzycznych.

0x01 graphic

§ 3.

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

  • rozwija i kształtuje uzdolnienia muzyczne uczniów,

  • rozbudza wrażliwość muzyczną poprzez uczestnictwo w życiu muzycznym środowiska,

  • przygotowuje najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej wyższego stopnia,

  • organizuje popisy, przeglądy, koncerty celem popularyzacji osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych wobec rodziców i środowiska społecznego,

  • uczestniczy w rejonowych, okręgowych i ogólnopolskich konkursach, przeglądach i innych imprezach przydatnych dla postępu pedagogicznego,

  • pobudza zainteresowania działalnością szkoły przez samorządy, organizacje społeczne i środowisko mieszkańców miasta poprzez prezentację osiągnięć dydaktycznych uczniów i nauczycieli,

  • promuje zasady bezpieczeństwa i ochronę zdrowia.

  • Szkoła zapewnia uczniom przebywającym na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych pełne bezpieczeństwo, które nadzorują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

  • Podczas wyjazdów na wycieczki, koncerty i wyjścia poza teren szkoły, opiekę sprawują specjalnie oddelegowani nauczyciele oraz (w razie potrzeby) rodzice lub członkowie Rady Rodziców.

  • Nauczyciel przedmiotu głównego jest jednocześnie wychowawcą swojej klasy.

  • Na pisemną prośbę rodziców i dla dobra ucznia istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

  • Plan wychowawczy szkoły opisuje całościowo treści i działania o charakterze wychowawczym określając warunki jakie tworzy szkoła by ułatwić uczniom rozwój.

  • Współdziała z pyrzyckim samorządem lokalnym, instytucjami kultury i Szkołą Podstawową Nr 2 w Pyrzycach w upowszechnianiu kultury.

  • 0x01 graphic

   § 4.

   Organy szkoły

   1. Organami szkoły są:

   1)   dyrektor szkoły,

   2)   rada pedagogiczna,

   3)   samorząd uczniowski,

   4)   rada rodziców,

   5)   rada szkoły.

    

   § 5.

   1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

   2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

   1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

   2) organizowanie całości pracy dydaktycznej oraz zatwierdzanie do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania,

   3)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

   4) przewodniczenie radzie pedagogicznej oraz realizowanie uchwał podjętych w ramach jej kompetencji,

   5) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego,

   6) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

   7) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

   8) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły oraz organizacji związkowych,

   9) dysponowanie środkami finansowymi,

   10)  opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły,

   11)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

   12) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

   13) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,

   14) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

   15) wykonywanie zadań związanych z właściwą organizacją i przebiegiem sprawdzianu przeprowadzanego dla  uczniów kończących szkołę podstawową,

   16) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

    

   § 6.

    

   Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

    

   § 7.

    

    Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

    

   § 8.

    

   1.  W szkole może być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora.

   2.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

   3.  Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły.

    

   § 9.

    

   Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

    

   § 10.

    

   1.    Do kompetencji  stanowiących rady pedagogicznej należy:

   1) zatwierdzanie planu pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

   2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

   3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły,

   4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   5) opracowanie szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego,

   6) opracowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

   2.    Rada pedagogiczna opiniuje:

   1) roczną organizację pracy szkoły, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

   2) projekt planu finansowego,

   3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

   4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

   1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.

   2. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku.

   5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

   6. Zebrania rady pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 składu rady pedagogicznej.

   7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.

   8. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

   9. Nauczyciele są zobowiązani prawnie do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

   10. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

    

   § 11.

    

   1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

   2. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać dyrektorowi, radzie szkoły wnioski i opinie o sprawach szkoły i realizacji podstawowych praw uczniów:

   1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, celami i stawianymi wymaganiami,

   2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

   3) prawa do organizacji życia szkolnego zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej,

   4) prawa do organizowania pomocy w nauce najsłabszym uczniom,

   5) prawa do swobodnej wypowiedzi i redagowania gazety szkolnej.

   3.   Uczniowie mają prawo w porozumieniu z dyrektorem do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

   4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

    

   § 12.

    

   1. Rada rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców wspierającą działalność statutową szkoły.

   2. Rada rodziców ma prawo do:

   1) ustalonych w drodze porozumienia spotkań z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami,

   2) występowania z wnioskami dotyczącymi bieżącego i perspektywicznego planowania pracy szkoły,

   3) pomocy w doskonaleniu i organizacji warunków pracy szkoły,

   4) współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

   5) podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły,

   6) gromadzenia funduszy pochodzących ze składek rodziców,

   7) określania sposobu wydatkowania tych funduszy,

   8) opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

   9) opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  w przypadku ubiegania się o awans zawodowy,

   10) występowania do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

   3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców określa regulamin uchwalany przez zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

    

   § 13.

    

   1. Rada szkoły jest organem społecznym.

   2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie po 3 osoby:

   1) nauczyciele - wybrani przez ogół nauczycieli,

   2) rodzice - wybrani przez ogół rodziców.

   3. Po wyborach członków, na pierwszym posiedzeniu, rada szkoły wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

   1)  Przewodniczący - reprezentuje radę na zewnątrz oraz w kontaktach z dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwołuje posiedzenia rady, przygotowuje porządek obrad i im przewodniczy. Może występować z inicjatywą zwołania posiedzenia rady pedagogicznej.

   2)  Wiceprzewodniczący - zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność.

   3)  Sekretarz - prowadzi księgę protokołów i protokołuje posiedzenia rady.

   4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata i kończy się z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia nowej rady (najpóźniej do 15 września).

   5. Wybory do nowej rady przygotowuje i przeprowadza przewodniczący ustępującej rady w ostatnim miesiącu kadencji (wrześniu) w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

   6. Tryb powoływania rady:

   1) przewodniczący rady szkoły składa sprawozdanie z działalności rady na zakończenie kadencji, tj. do 15 września kolejnego roku szkolnego na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym,

   2) w trakcie posiedzenia sprawozdawczo - wyborczego przewodniczący rady ustala termin wyborów kandydatów z rady rodziców i rady pedagogicznej, nie później niż do 30 września,

   3) wybory kandydatów do rady szkoły na wniosek przewodniczącego rady szkoły przeprowadza:

   -  dyrektor szkoły spośród członków rady pedagogicznej,

   -  przewodniczący rady rodziców spośród członków rady rodziców,

   4) przewodniczący poszczególnych organów szkoły przekazują wyniki wyborów oraz listę kandydatów ustępującemu przewodniczącemu rady szkoły, który niezwłocznie wyznacza termin posiedzenia rady szkoły z udziałem członków nowej rady,

   5) na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się rada szkoły, wybierając przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,

   6) ustępujący przewodniczący rady szkoły przekazuje następcy dokumenty związane z pracą rady oraz tekst sprawozdania z działalności rady szkoły,

   7) na pierwszym posiedzeniu rada szkoły ustala terminarz posiedzeń oraz program pracy na kolejny rok szkolny,

   8) ustalenia rady szkoły, osobowy skład rady oraz program pracy rada podaje do publicznej wiadomości.

   7. Posiedzenia rady szkoły odbywają się co najmniej raz na kwartał, a w razie potrzeby na wniosek przewodniczącego lub dyrektora szkoły.

   8. Członkowie rady są zobowiązani uczestniczyć w jej posiedzeniach.

   9. W posiedzeniach rady szkoły, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub jego zastępcy oraz inne osoby za zgodą lub na wniosek rady.

   10. Rada szkoły podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu oraz przekazuje je do realizacji dyrektorowi szkoły, który ma obowiązek składać relacje z wykonania poszczególnych uchwał.

   11. Rada szkoły może w trakcie kadencji dokonywać każdego roku zmiany 1/3 swojego składu osobowego, jeżeli zajdą następujące okoliczności:

   1)  członek rady szkoły może zostać odwołany z pełnienia swojej funkcji    na wniosek poszczególnych organów szkoły (rady pedagogicznej, rady rodziców) lub na wniosek przewodniczącego rady szkoły; wniosek o odwołanie członka rady szkoły musi być zgłoszony większością głosów członków poszczególnych organów na posiedzeniach tych organów i  przekazany z uzasadnieniem do przewodniczącego rady szkoły,

   2) członek rady szkoły może być odwołany z pełnienia swojej funkcji w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków, nagminnie nie uczestniczy w posiedzeniach rady szkoły,

   3) członek rady szkoły może zrezygnować z członkostwa na własną prośbę.

   1. Rada szkoły opracowuje regulamin pracy lub nowelizuje istniejący w formie aneksu.

   13.  Rada szkoły może rozwiązać się przed upływem kadencji na wniosek 2/3 składu rady lub na wniosek przewodniczącego w przypadku, gdy członkowie rady szkoły nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

   14. Rada szkoły posiada uprawnienia w zakresie opiniowania, wnioskowania i uchwalania.

   15. Rada szkoły opiniuje:

   1)   kandydata na dyrektora szkoły ustalonego przez organ prowadzący szkołę w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoni się kandydata,

   2) kandydata, celem przedłużenia mu stanowiska dyrektora na kolejną kadencję,

   3) kandydatów powoływanych na stanowiska wicedyrektorów szkoły i inne stanowiska kierownicze oraz w  przypadku ich odwoływania z zajmowanych stanowisk,

   4) pracę dyrektora poddawanego ocenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

   5) wnioski w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

   6) roczny plan finansowy szkoły,

   7) plan pracy szkoły,

   8) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

   9) powstanie w szkole stowarzyszeń i organizacji z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

   16. Rada szkoły wnioskuje:

   1) do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

   2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
   Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

   17. Rada szkoły uchwala:

   1) statut szkoły i jego zmiany,

   2) regulamin swojej działalności.

   § 14.

   Współdziałanie szkoły z rodzicami

   1. Zapoznawanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.

   2. Zapoznanie rodziców z przepisami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

   3. Rzetelna informacja na temat postępów w nauce i przyczyn trudności dostępna w każdym czasie.

   4. Informowanie rodziców o postępach w nauce może być w formie pisemnej sporządzonej na wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców.

   5. Informowanie zainteresowanych w sprawach postępu uczniów odbywa się również w sposób organizowania, co najmniej 4 razy w roku szkolnym:
    - popisów,
    - koncertów klasowych,
    - lekcji otwartych,
    - koncertów ogólnoszkolnych.

   § 15.

   Organizacja szkoły

   1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

   2. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

   3. Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły - rozkład zajęć indywidualnych zatwierdza dyrektor - w przypadku zmiany tych zajęć nauczyciel powiadamia o nich dyrektora, rodziców i ucznia.

   4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

   5. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

   6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem.

   7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

   8. Godzina lekcyjna trwa:

   - 30 minut dla zajęć indywidualnych (kl. I - III cyklu 6-cio letniego),
   - 45 minut dla zajęć indywidualnych, (kl. IV - VI cykl 6-letni; kl. I-IV cykl 4-letni),
   - 45 minut dla zajęć zbiorowych - ogólnomuzycznych,
   - 15 minut dla akompaniamentu.

   1. Istnieje możliwość zwiększenia godzin lekcji indywidualnych w przypadku uczniów zdolnych.

   2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły i uczelnią.

   3. Korzystanie z sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi odbywać się może za wiedzą i zgodą dyrektora.

   4. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb zadań dydaktycznych i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy.

   5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby.

   6. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
    - gromadzenie zbiorów,
    - wypożyczanie ich przez bibliotekę.

   § 16.

   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

   1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

   2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

   3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

   4. Zakres działań nauczycieli to:

   - odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
   - prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
   - dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
   - wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
   - bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
   - udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
   - doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
   - opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
   - organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
   - opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania.

   1. Zadaniem nauczyciela przedmiotu głównego jest sprawowanie opieki nad swoimi uczniami, a w szczególności:
    - tworzenie warunków wspomagających rozwój muzyczny uczniów,
    - inspirowanie działań zespołowych uczniów,
    - otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
    - tworzenie różnych form życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski,
    - współdziałanie z nauczycielami uczącymi jego klasę,
    - utrzymywanie kontaktu z rodzicami i włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły.

   0x01 graphic

   § 17.

   Uczniowie szkoły

   1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie od 7 do 16 roku życia. Możliwe jest przyjmowanie młodszych dzieci.

   2. Kandydat do szkoły składa w sekretariacie następujące dokumenty: kwestionariusz, podanie i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole. W terminie od 1 marca do 31 maja każdego roku.

   3. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia w przypadku braku środków finansowych.

   4. Uczniowie oceniani są według wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

   5. Uczeń ma prawo do:

   • rzetelnego przekazywania mu wiedzy,

   • kształtowania jego indywidualności artystycznej,

   • dostępu do księgozbiorów muzycznych biblioteki szkolnej,

   • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

   • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

   • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

     • przebywania w sali lekcyjnej przed i po zajęciach oczekując na godzinę odjazdu do domu,

     • swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

     • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

     • korzystania z pomieszczeń szkolnych do ćwiczeń na instrumencie,

     • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

   1. Uczeń ma obowiązek:

   - przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

   - systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu

   szkoły,

   - przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

   - dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

   1. Nagrody dla uczniów:

   - pochwała nauczyciela przed klasą,

   pochwała dyrektora w formie pisemnej wraz z upominkiem,

   wniosek nauczyciela do Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z dyrektorem o przeniesienie na wyższy rok nauczania.

   1. Kary:

     • upomnienie nauczyciela wpisane do dziennika i dzienniczka ucznia,

     • pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o złych wynikach ucznia w nauce,

     • pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu skreślenia z listy uczniów,

     • wydalenie ucznia ze szkoły na wniosek nauczyciela i za zgodą Rady Pedagogicznej z końcem roku szkolnego.

   § 18.

   Postanowienia końcowe

   1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

   2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

   3. Szkoła gromadzi i przechowuje następującą dokumentację: księga uczniów, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokóły postępowań kwalifikacyjnych, protokóły egzaminów, uchwały Rady Pedagogicznej (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 49, poz.573).

   4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

   5.Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą w ramach możliwości

   lokalowych.

   6.Postanowienia Statutu mogą być zmieniane w zależności od zmian przepisów.

   7. W miarę posiadanych środków i po zasięgnięciu opinii specjalistów szkoła ma prawo kształcić dzieci niepełnosprawne, których uzdolnienia zapewniają postępy w kształceniu artystycznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 09:40:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 09:51:42