Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 336/4 o pow. 0,1327 ha


ZARZĄDZENIE NR ..............

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia .................................

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1 oraz. art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm), zarządzam co następuje:

* 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 336/4 o pow. 0,1327 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 1. Obniżyć o 25% cenę wywoławczą nieruchomości.

* 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                            Kazimierz Lipiński

                                                                                                      

                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza      

                                                                              Pyrzyc                                       

                                                                              Nr /2004  z dnia...................................

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej na terenie przeznaczonym pod usługi zdrowia z możliwością lokalizacji uzupełniających usług nieuciążliwych, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

 • działka nr 336/4 o pow. 0,1327 ha o wartości 273.750,00 zł

w tym: wartość gruntu 33.042,00 zł

wartość budynku 240.708,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2004 r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 24 czerwca 2004 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 570-00-71 wew. 351 w godz. od 7°°-15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc

                                                                                                                             Nr ............../2004

                                                                                                                       z dnia .............................................

R e g u l a m i n

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 336/4, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 336/4, położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce, położona na terenie przeznaczonym pod usługi zdrowia z możliwością lokalizacji uzupełniających usług nieuciążliwych.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 1. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

12. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. Nr 9,poz. 30 z późn. zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-06-2004 08:22:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-06-2004 08:22:53