Uchwała Nr LII/423/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Uchwała Nr LII/423/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128), art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002r. Nr 1 poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszone przez:

  1. osoby bezrobotne za okazaniem zaświadczenia z urzędu pracy z prawem i bez prawa do zasiłku rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy,

  2. absolwentów szkół w okresie roku od ukończenia szkoły.

§ 2. Zwalnia się od opłat zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące zmiany nazwy ulicy w sytuacji, gdy nazwa ulicy została zmieniona przez Radę Miejską.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:22:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:22:02