Uchwała Nr LII/424/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia przez Gminę Pyrzyce dotacji celowej


Uchwała Nr LII/424/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Pyrzyce dotacji celowej

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128)w związku z art.167, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Udzielić Województwu Zachodniopomorskiemu dotacji celowej w wysokości 10 000 zł na realizację następujących zadań:

  1. Przebudowa chodnika w m. Pyrzyce, ul. Warszawska, dł. 0,210 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 - 5 000 zł,

  2. Budowa chodnika w m. Okunica, dł. 0,200 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 - 5 000 zł.

§ 2.Dotacja zostanie przekazana w terminie i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Pyrzyce a Województwem Zachodniopomorskim.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:22:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:22:27