Uchwała Nr LII/426/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowości materiałów z wykonania budżetu


Uchwała Nr LII/426/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie szczegółowości materiałów z wykonania budżetu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) art.198 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45,poz. 319) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że informacja i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy powinna zawierać:

 1. Zestawienie dochodów wg źródeł dochodów,

 2. Zestawienie wydatków wg rodzajów wydatków,

 3. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

 4. Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych,

 5. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 1. Zestawienie poniesionych nakładów realizowanych zadań inwestycyjnych,

 2. Zestawienie poniesionych nakładów na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej ,

 3. Część opisowa .

§ 2. Ustala się, że informacje i sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury winny zawierać:

 1. Wykonanie przychodów i kosztów ,

 2. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych,

 3. Część opisowa działalności instytucji kultury,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr X/116/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

30 czerwca 1999r. w sprawie szczegółowości materiałów z wykonania budżetu.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:29:48