Uchwała Nr LIII/427/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych nr 458 na nr 393, położonych w Pyrzycach w obrębie geodezyjnym nr 10


Uchwała Nr LIII/427/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych nr 458 na nr 393,

położonych w Pyrzycach w obrębie geodezyjnym nr 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) i art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 6, poz.70) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 458 o powierzchni 0,0092 ha, położonej w Pyrzycach w obrębie nr 10, na nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną numerem działki 393 o powierzchni 0,0036 ha położoną w Pyrzycach w obrębie nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:40:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:40:22