Uchwała Nr LIII/428/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr LIII/428/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla

nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

 

Na podstawie art.42 ust.7, w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/377/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Dz.Urz.Woj.Zach-pom. Nr 37, poz.637) w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze według następujących zasad:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

1.

Dyrektor szkoły każdego typu (bez artystycznej), liczącej:

a)      6 oddziałów

b)      7 oddziałów

c)      8 -10 oddziałów

d)      11 - 16 oddziałów

e)      17 i więcej

7

5

5

5

3

2.

Wicedyrektorzy szkół każdego typu (bez artystycznej), liczącej:

a)      11-16 oddziałów

  1. 17 i więcej

8

5

3.

Kierownicy świetlicy każdego typu (bez artystycznej) w szkole liczącej:

a)      11 - 16 oddziałów

  1. 17 oddziałów i

więcej

12

12

4.

Dyrektorzy przedszkoli:

a) do 2 oddziałów

b) 3 - 4 oddziałów

c)   powyżej 4 oddziałów

10

8

6

5.

Dyrektor szkoły artystycznej:

  1. do 160 jednostek

lekcyjnych

  1. 161 i więcej jednostek

lekcyjnych

10

8

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:44:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:44:33